New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Geingob: Hishongwa okwa li omunamayele muwa

Geingob: Hishongwa okwa li omunamayele muwa

2023-09-18  Festus Hamalwa

Geingob: Hishongwa okwa li omunamayele muwa

EENHANA - Omupresidende Hage Geingob, okwa hokolola nakufya Hadino Hishongwa onga omukondjelimanguluko woshili omulumenhu a longa noudinini pefimbo loita meni nokondje yoshilongo. Moshipopiwa shaye sha leshwa komuprima-minista Saara Kuugongelwa-Amadhila Geingob okwa ti Hishongwa okwa kala omuleli muwa, omuyandji mayelele kovaleli vakwao pefimbo a li oshilyo shomutumba weumbo lopashiwana.

Ambassador Hadino Timothy
Hishongwa oo a li elenga loshikandjo shaMhedi melelo laUkwanyama, omukondjelimanguluko, oshilyo shomutumba wopashiwana nomukalelipo-shilongo, okwa pakwa Olomakaya
komaendo omapendafule kEenhana.

Hishongwa okwa xulifa momafiku 31 Aguste moshikapangelo shopaumwene shaMediPark mOngwediva, mepipi lomido 80.

“Pefimbo Hishongwa kwa li omukaleliposhilongo koBotswana okwa kaleka po ekwatafano liwa noukumwe pokati koilongo ei ivali,” Geingob ta ti.

Onghee Geingob okwa ti okwa fimaneka oilonga-pondolifi ya longwa kuHishongwa.

Ovalilafya va yooloka va dja keembinga neembinga ova hokolola Hishongwa ongaa omulumenhu a li e na elandulafano, omunambili noshoyo omulele washili.

Moshipopiwa shaye hamushangandjayi wongudu yoSwapo, Sophia Shaningwa okwa tanga Hishongwa onga li umwe womovaleli va kale ve kwetele komesho ongudu yoSwapo pefimbo Namibia ina li manguluka.

Okwa ti momudo 1964, Hishongwa okwa tumwa kongudu yoSwapo opo aye kofikola kondje yoshilongo e ke li hongele oinima yapamba opolitika nokonima okwe uya okuxwaxwaka oshiwana nokuyambula po Swapo.

“Hishongwa okwa kala nokukonga oshimaliwa shomoshikefa shaSwapo komahangano a yooloka okudja kondje yoshilongo,” Shaningwa ta ti.

Moshipopiwa shovadalwa Helao Hishongwa okwa popya ta ti xe okwa li omulumenhu a fimaneka ehongo nokwa kala alushe ha kumaida ounona vaye ve li honge nelitulemo nokuvayambidida.

“Tate okwe li tu tekulila oilonga yoshiwambo, oukriste noshoyo okufimaneka ovakulunhu,” Helao ta ti. Okwa weda po ta ti xe ka kwa li e na okatongo meumbo molwashi okwa te kula yoo vali ounona va yooloka noshoyo okuyambidida ovanhu momukunda wavo.

Hishongwa okwa fiya po omukulukadi waye Ester Hishongwa nounona omuwoi.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-09-18  Festus Hamalwa

Share on social media