New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ha nangala mokatwambe nounona vaye vatano

Ha nangala mokatwambe nounona vaye vatano

2023-05-22  Festus Hamalwa

Ha nangala mokatwambe nounona vaye vatano

Festus Hamalwa

Omukalimo womOshakati Rauna Ndapwoitya weedula 44 ota ti oha nangala mokatwali nounona vaye vatanho molwashi kave na apa ta di.

Okwa hokolola ta ti okwa li hadi mokabashu kohiila nale ashike paife okwa dja mo shaashi ke na sha oshimaliwa shokufuta ohiila.

“Onda ninga onghendabala yokuongela eenailona nokutula kumwe oikumbafa ikuliu opo ndi dule okuninga okatwali kange,” ta hokolola.

Okwa ti ohava nangala pedu pa yalwa omapakete, pehe na omakumbafa nonghee ye noimutu yaye otava dengwa koutala neenghono.

Ndapwoitya okwa ti mokatwali kaye okwa kala mo oule weemwedi nhee paife.

“Mwene wohiila omu hatu di kwa li okwa tataaya nge mo mokabashu molwashi ihandi futu,” ta ti. Okwa hokolola ta ti okwa ninga onghendabala yoku ya keumbo komukunda wavo ashike okwa dja ko molwashi ofamili ina i mu hala.

Ndapwoitya otai indile moshiwana opo shi mu yambidide noikwafifo yokutunga okabashu kaye noshoyo oikulya noikumbafa.

Okwa weda po ta ti omafimbo amwe ohava va ningi efiku ina va lya. “Ounona vange ohava kala ashike tava kwena ondjala,” ta ti. “Paife ondina onhele yedu i li molukanda Uupindi mOshakati, no nda tunga po okatwali omu hatu di,” ta ti.

Okwa weda po ta ti oku li yoo vali momhumbwe yomeva molwashi oha ka teka omeva moshana. Onghee okwa ti kena sha oimaliwa yokufuta omeva okopomba. Ndapwoitya okwa weda po ta ti paife okwa kwatwa koudu womutima nohonde ya londa sha etwa eshi a kala alushe a tumba oshinyenyu sholuhepo.

“Ounona vange voukadona ove na omhito yokukwatwa onghonga ngeenge tava ka teka moshana,” ta ti. Okwa ti kwau e na ehalo lokumuyambidida nakwatafane naye 0814723606.

– fhamalwa@nepc.com.na


2023-05-22  Festus Hamalwa

Share on social media