New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Hakuna Matata mongeshefa yokunduluka eenautalala okwe lipaka mo

Hakuna Matata mongeshefa yokunduluka eenautalala okwe lipaka mo

2023-09-08  Correspondent

Hakuna Matata mongeshefa yokunduluka eenautalala okwe lipaka mo

ONGWEDIVA - Omunamido 27 Olavi Nghaamwa okwa ti okwe lihongela ouindjiniya womalusheno ashike ita kala omutumba meumbo a mwena a teelela oilonga i mu ufane manga e na eshiivo lamatutu.

Nghaamwa okwa ti okwa ninga onghendabala opo a tameke ongeshefa yaye, oyo ili koshi yedina Hakuna Matata moGoerangab moshilandopangelo. 

Okwa twikila ta ti mongeshefa yaye oha pangele eenautalala da teka, yee ta ningi outemba ve na eenautalala.

Okwa ti eshi she mu undula a ka tameka ongeshefa yoludi eli okuhena oilonga kwa li, nokwa li ashike ha landifa oikulya pomunghulo wopate.

“Fikulimwe lomomafiku onda mona omunhu ta landifa ofiliza ya teka komalungula i na N$350. Shaashi oimaliwa oyo naame okwa li ndi i na pefimbo opo, ofiliza onde ke i landa po ndele handi i pangele ame mwene. 

Okudja opo onda tameka okukala handi pangele eefiliza da teka ame handi di landifa po, po opo pa tamekela olweendonghalamwenyo longeshefa yange opo,” Nghaamwa ta tumbula.

Nghaamwa okwa lombwela oshifokundaneki eshi kutya konima eshi a mona sha fa tashi ende nawa okwa hetekela yoo okulonga oinima ya yooloka. Okudja opo vati okwa tameka okukuta nokwa yandja eemhito doilonga kovanhu va fika puvatano. 

Ongeshefa yaye okwa ti ohaiyandje omauwa ahapu kovakwashiwana shaashi ngaashi outemba vounautalala vaye vati ihava longwa lela meni laNamibia.Okwa ti eeyoloko lakula natango loutemba vaye, ihava longo kolusheno, okwe va longela nale omashina okutalaleka yeevene. Nakulongifa okatemba vati ota dulu ashike okuya nako keshe apa a hala, noinima yaye tai talalekwa efimbo keshe a hala. 

Okwa ti yoo natango outemba ohava dulu okuyandja oshimaliwa kumwene wako momikalo da yooloka unene tuu ngeenge tava hiilifa kuvakwao.

Okwa twikila kutya molwaashi kape na naana eshi ihashi kala itashi shongola monghalamwenyo, yee mongeshefa yaye okwa taalele unene oupyakadi wokukala ehe na eekastoma.  Ota ti kutya paemhito dihapu ostoka ohaikala youtemba ohai kala lela i hadi po ashike kepe na ovalandi shaashi vahapu ava hava kala va hala eshi ta landifa ihava kala ve na oshimaliwa. Efimbo limwe natango oilongifo vati ohai kala oshimbide shakula shaashi fimbo limwe ohai kala i na ondilo natango. 

Okwa ti ota indile ovanhu va tameke okukala tava yambidida eengeshefa domeni loshilongo. “Efimbo limwe ohatu longifa unene oimaliwa ihapu oku ka landa oinima kondje yoshilongo i na eendilo damatutu ashike ongushu oye lifa ashike naashi shi li meni loshilongo,” Nghaamwa ta yelifa.


2023-09-08  Correspondent

Share on social media