New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / !Hao!nāsi ǂgaeǂguidi di !khō!khunidi !nâ ra hâ ǂnoagudi ge ǂâiǂhansens ase Uutoniba ība

!Hao!nāsi ǂgaeǂguidi di !khō!khunidi !nâ ra hâ ǂnoagudi ge ǂâiǂhansens ase Uutoniba ība

2022-06-07  Festus Hamalwa

!Hao!nāsi ǂgaeǂguidi di !khō!khunidi !nâ ra hâ ǂnoagudi ge ǂâiǂhansens ase Uutoniba ība

Ministeri, kai!ā tsî !garo!ā omkhâisens dib, Erastus Uutonib, ge !hūb a ǂhabase hâ !hao!nāsi ǂgaeǂgui-aona ra ǁgoaǂui, ǁawoǁawon nî !khaisa, ǁîn !hao!nāsi ǂhanugu !gāsa tsî ǁnâu!āhe ǁkhā ǀgaub !nâ !khō!khunis !gûǁnâǀgauga xoamâi hâsa, in nēs !nâ-ū !khō!khunis hîa danadanakhoe-i tamas ka i o !hao!nāsi ǂgaeǂgui-ao-i ra ǁōǂoa ǁaegu !nâ ra hâ toa tama ǁnâusāgudi tsî ǂkhawaba toa. Uutonib ge ge mî, nē mâsib ǀgaisa ǁgâiba ǂhanub ai ra ǁguisa tsî ǁnā-amaga !onkhao tamase ǂâisa !naua!noexase nî ǂnûi-aihesa. Uutonib ge nēsa ǂoa ge wekheb !nâb ge Omukwaniilwa gao-oms, Ondonga !hao!nāsi ǂgaeǂguis dis hîa Onambango !garo!ās Oshikoto ǀkharib !nâ ǂnôas tawa khoexa!nâ sarisa dī hâ i soab ai ge mî. Nē ǂnûs di ǂâibasens ge ǂansa ǀgoragus tsî  sîsenǁareb !gaeǁaresa ministeris tsî !hao!nāsi ǂgaeguidi ǁaegu ǀgaiǀgais ai ge !ammâisa i. Ministeri ge ǁîna a mîbas ge, ǁîb beros ǀgaisa ǂâiǂhansens !naka hâsa ǁgoaǂuidi hîa di !hao!nāsi ǂgaeǂguide ūhâdi ǂnamipe tsî ra ǂgan î di ǁîdi nî dīse ī xūna ǂâisa ǂnûi-ai tsî ǂkhîba !hao!nāsi ǂgaeǂguidi !nâ hâ, ministeris ra !hao!nāsi ǂgaeǂguidi ga dīhâ sîsenga ǀams ai nî dīse ǂoaxa, !gōsase, ǁnâusāgude nî ǀgora!gâs tsî orede hā-ūse amaga. “ǀNî ǁaega ta ge nē !gomsiga !hao!nāsi ǂgaeǂguide !oa ra sî-oa ǁîn !gomsiga oresa aitsama hōbas ǂâibasens !naka, nēb kaise ǀgaisa !gomsib hîa danasa ra !khāǂuib ase ti berosa ra ība amaga,” tib ge gere ǀgonǀgon!gao. Ministeri gere mîs ge, ǂauna ǀkhari!âgu noxopa !hao!nāsi ǂgaeǂguide ūhâ tamasa, ǀhûhâsi ǁanin ǁaegu mâ hōgu tama is !aroma. “ǂHanub, ase da ge sida ra ǂâiǂhansen, ǀarosen ra !gôab ǀasa !hao!nāsi ǂgaeǂguis ǂan!gâsa ra ôa ǀhûhâsigu dis, ǂgaeǂgui-aon !khō!khunis ǂnoagudi tsî toa tama ǂnoagudi !hao!nāsi ǂgaeǂgui-aon tsî ǂgaeǂguidi ǁaegu ra hâdi ǂnamipe. Nēti ī mâsigu ge o gu ra kuru o ǀgarusasib tsî ǀgorasa sada khoen ǁaegu ra kuru. Nē ǀgaub ge ǁkhāti mâ!oas ase sada ǂgaiǂams, ǀgui Namibiab, ǀgui ǁAes diba ība,” tib ge gere ǀgonǀgon!gao. !Aruǀîb ge ministera gere ǀgonǀgon!gao !khais ge, ai!gû rase “gaob tsî gaos” ase ǁgaumâisa !hao!nāsi ǂgaeǂgui-aona !oa ǁnaeǁgausa, nēs !hūǂhanusise tsî ǂhanusise ǂhanu tama amaga. “ǁNā-amaga ti ǂgans sadu !hao!nāsi ǂgaeǂgui-aodu tsî ǀhûhâsigu !oa hâs ge, ǂhanu !hao!nāsi !gôasib ǂgaiǀonde sîsenūsa, Hurigowabats ga sîsenūs tsîna,” tib ge gere ǂgaoǂgao!nâ. Ministeri ge ai!â koasa Ondonga !hao!nāsi ǂgaeǂgui-aob, Fillemon Shuumbwa Nangoloba koasa ge mā, !hanaǂgāb projeks hîa !gâise ra ai!gûs !aroma. Ministeri ge hoaraga !hao!nāsi ǂgaeǂguide !hūb a ǂhabase sarisa ǀaweǁgui hâ.  


2022-06-07  Festus Hamalwa

Share on social media