New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Iikundaneki ‘oKamana kaNdongo’ momahogololo: Shaama 

Iikundaneki ‘oKamana kaNdongo’ momahogololo: Shaama 

2024-05-30  Correspondent

Iikundaneki ‘oKamana kaNdongo’ momahogololo: Shaama 

Omunambelewa gwomahogololo moNamibia, Peter Shaama, okwa ti iikundaneki ohayi dhana onkandangala muundemokoli, unene pethimbo lyomahogololo. 

Ta popi pethimbo taya inika komilungu niikundaneki moshigongiilonga sha li ko mEtiyali mOmukutu gwaNaambo, Shaama okwa popi kutya iikundaneki oyo omundungiki dhingi gwoshigwana.
“Iikundaneki oyo yimwe yomiikwatelikomeho mbyoka hayi dhana onkandangala ongomundungiki kamana mokukwathela okakomisi komahogololo  kaNamibia (ECN) ka kwatele po uundemokoli, tashi ningwa okupitila melongo nokuuvitha ko oshigwana,” Shaama a thamuna ngaaka.

Okwa gwedha po wo kutya iikundaneki oyo thimba yi na ongodhi ngele otashi ya mokupatulula omiyelo dhomatompathano, nokuya moonkundathana opo ku kwashilipalekwe kutya oshigwana otashi vulu okundungikathana, osho wo elongo lya kwatela mo aanapolitika niilyo yokakomisi komahogololo.

Kakekele kwaambyoka, iikundaneki oyo wo omweelo gwokupitila ayihe yi wape okukala puuyelele nomontaneho yaayehe uuna taku gandjwa uuyelele wu na sha nomahogololo niinima yilwe ya pamba aahogololi naanambelewa yokukalela po omahogololo. 

Pethimbo ndika, okakomisi otaka ilongekidhile omaishangitho goonakuhogolola, ngoka taga tameke oshiwike tu uka, opo ku vule oku ka ningwa omahogololo momasiku 27 gaNovemba omumvo ogo tuu nguka. Shaama okwa ti elalakano lyoshigongiilonga shoka osha li okwiinika naatoolinkundana noku ya pa uuyelele kombinga yelandulathano lyondjalulamasiku yomahogololo. 

Okakomisi ngashiingeyi oki ipyakidhila noshiluku shotango shomahogololo, shoka sha kwatela mo eyishangitho lyoonakuhogolola tali tameke momasiku 03 Juni sigo 01 Aguste 2024.

“Iikundaneki nuundemokoli ekuvu nela, nomahogololo ge na uundemokoli itaga vulu okuningwa pwaa na iikundaneki. Omahogololo ge na uuyuuki nogoshili kage shi ashike uuna aantu taya hogololola, ashike omutamo ogwa kwatela mo okundungika oshigwana kombinga yoongundu tadhi kutha ombinga, omatompathano kombinga yomanenedhiladhilo gaahogololwa, osho wo omahogololo gogene. 

Onkene iikundaneki otayi dhana onkandangala opo oshigwana shi mone uuyelele wothaathaa nowu li mondjila,” ta ti ngaaka.

Shaama okwa li wo a indile iikundaneki opo yi longe noshili, nuuyuuki nopwaa na olwaamambinga uuna tayi ungaunga niinakugwanithwa yomahogololo.  -Nampa

Peter Shaama

Ethano: Nampa


2024-05-30  Correspondent

Share on social media