New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Iilonga ota fumbikwa ngula koHeroes Acre

Iilonga ota fumbikwa ngula koHeroes Acre

2018-12-21  Staff Reporter

Iilonga ota fumbikwa ngula koHeroes Acre

¦  Komutoolinkunda

Ombelewa yomuPresidente oya tseyitha kutya nakusa Petrus Nangolo ‘Ekanda’ Iilonga ota fumbikwa ngula pomayendo gaakondjelimanguluko moWindhoek, ano poHeroes Acre. 


Otaku hokololwa Iilonga a hulitha Etitatu lyoshiwike sha zi ko, a hulithile moshipangelo shimwe shopaumwene moWindhoek konima yuuwehame.


Oshiwike shika omukanda gwa tuminwa iikundaneki kombelewa yomupresidende otagu kundaneke kutya Iilonga ota ka pewa efumbiko lyopapendafule nolyopapangelo. Onkene okwa gandjwa elombwelo opo omapandela agehe goshilongo ga kululwe go ga kale ga tsilikwa etata, onga endhindhiliko okusimaneka ependafule ndyoka lya ka lala. 


Elandulathano olya tameka nokupatulula embo lyomahekeleko ndyoka lyi li koshigumbo she moWindhoek, lya patululwa okuza mEtitatu lyoshiwike shika sigo onena po10h00.


Oshituthidhimbuluko she shotango osha ningwa ohela komukunda gwaandjawo kEtilyasa mOshitopolwa shaMusati, omanga oshitiyali tashi ningilwa nena poshikunino shepangelo moWindhoek okutameka po13h30. Efumbiko otali ningwa ngula koHeroes Acre. Aalilasa ayehe oya tegelelwa opo ya kale ya kuutumba sho otundi o09h00 tayi dhenge.  
Okutameka owala sho onkundana yeso lya Iilonga ya uvika, omahekeleko oga tameke okumbomboloka okuzilila kaaNamibia yoondondo dha yooloka. 


Petrus Iilonga okwa valwa mesiku 8 Januali 1947 a valelwa momukunda Etilyasa-Ongandjera, moshitopolwa shaMusati.
Okwa gandjela oomvula dhuugundjuka we kekondjelomanguluko. Sho a joina oSwapo, e ta dheulilwa uukwiita moTanzania nomoSoviet Union pokati ko1974 no1976, okwa galukile koNamibia nokwa kala ta lu eli meni loyoshilongo.  Momumvo 1978 okwa kwatwa po e ta falwa kontuntu yaRobbin Island hoka a mangululwa owala mo1985. 


Iilonga okwa kala a tseyika nawa onga omuleli gomahangano gaaniilonga, ngoka a unganeke aaniilonga pethimbo lyuukoloni opo ya ndhigupaleke iilonga yepangelo lyokatongotongo, nokukuta aaniilonga moSwapo.


Konima sho oshilongo sha manguluka Iilonga okwa kala ominista yopevi komauministeli ga yooloka, mwa kwatelwa etanga lyegameno. 
Okwa thigi ko nekululu lye, meme Paulina Iilonga, aanona omugoyi naatekulu 15.


2018-12-21  Staff Reporter

Tags: Oshana
Share on social media