New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Iimaliwa inai shuna kepangelo vali - Irimari

Iimaliwa inai shuna kepangelo vali - Irimari

2020-07-15  Staff Reporter

Iimaliwa inai shuna kepangelo vali - Irimari
Top of a Page

Aina Simon 

Oshakati –Oshitukulwa shaShana osha tokola shiha fiye emanya la londa kulikwao, okufya oshisho kutya eepoloyeka adishe odo da tokolwa, oda tulwa moilonga. 
Koshoongalele shopashitukulwa osho sha li tashi likundu nghene eepoloyeka dokuyambula po oshitukulwa di na okutulwa moilonga, Gavena Elia Irimari okwa twa omufindo kelelo lopashitukulwa, ta ti oli na oshinakuwanifwa shokuyambula po oshitukulwa nokufya oshisho kutya ofanekwa-muvalu ya nuniwa okulongifwa mokuyambula po oshitukulwa oya tulwa moilonga.

“Fye onga elelo loshitukulwa, otu na oshilonga, noshi li komapepe etu okufya oshisho kutya, eepoloyeka oda tulwa moilonga noimaliwa aishe oya longifwa ngaashi naana ya nuninwa, nokape na nande ofilinga tai shunifwa koshikefa shomavalulilo aaveshe epangelo,” Irimari ta popi nomufindo.

Oshana ashishe kumwe osha mona oshimaliwa sheemiliona N$240, sha nuninwa oikondo aishe neepoloyeka daye adishe odo di na oku ulwa moilonga momudo woshimaliwa 2020/2021.
Irimari ta ti mongaha epangelo oli na elalakano okulwifa omashongo oo a etwa po ketukuko lombuto yoCovid-19, nonghene okamaliwa kanini oko taka yandjwa kexumokomesho, naka kwatwe nawa ko ka longe ngaashi naanaa sha teelelwa oaaaaapo ka kwafe oshiwana. 

Ou owa li omutumba wotete nomutumba mutivali tau ka ningwa kuGavena pamwe nelelelo alishe lopashitukulwa oyoo kwa teelelwa u ka kale ko momafiku 23 Juli 2020 omo ovaleli tava ka dja koikondo ya yooloka moshitukulwa tave ke uya pamwe okutala, nokutalula olopota yomudo-shimaliwa wadja ko, nokutala nghene  oikondo yopapangelo ya yooloka moshitukulwa ya longifa oshimaliwa shomudo-shimaliwa oo uliwe. “Elitulomo leni moshinima omu otali kwafa epangelo okuxumifa komesho oinyangadalwa yopaliko moshitukulwa tashi ningwa pakuyambidida eengeshefa opo di dule okunyumuka po nokuxupa oshikumungu shoCovid-19,” Irimari.

Kansela modoolopa yaNgwediva Naemi Amuthenu okwa yemba  ekwato moshipala leepoloyeka dopashiwana odo hadi tulwa moilonga pandodo yopombada yopapangelo, ta ti ohadi kwata unene efimbo okutulwa moilonga, ta ti epangelo nali dilaadile okuyandja epoloyeka odo opo di kale tadi longwa nado pamufika wopaitukulwa. 

“Fye onga ovakalelipo vepangelo koitukulwa, otwa hala keshe shimwe shi kale tashi longwa pamufika woshitukulwa, otwa hala okukala tu na mo ombinga metulo moilonga leepoloyeka opo ku keelelwe omadingonoko oo haa kala po,” Amuthenu ta ti. 
 Ovakalelipo vepangelo va dja kehangano loNamibia Chamber of Commerce and Industry ova pandula Gavena eshi e va ifana noku va kwatela mo moikundafanwa i na sha nexumokomesho loshitukulwa. 
Aina Simon omunambelewa womauyelele kouministeli wOmauyelele nomakwatafano opautekenika 


2020-07-15  Staff Reporter

Tags: Khomas
Share on social media
Bottom of a page