New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Iiponga yomoondjila... Ndhindhilika:

Iiponga yomoondjila... Ndhindhilika:

2018-12-21  Staff Reporter

Iiponga yomoondjila... Ndhindhilika:

Konyala aantu  omiliona 1,35 ohaya si omvula kehe miiponga yomoondjila
Oagenda 2030 yehumokomeho tali kalelele oya tula po onkatu yokutetula omwaalu nguka netata muuyuni gwomaso naamboka ya ehamekwa okuya momumvo 2020.


Iiponga yomoondjila otayi kotha oopelesenda ndatu dheliko lyoshilongo.
Iiponga oyindji, yi vulithe etata lyiiponga yomaso giiponga yomoondjila oge li unene mokati kaantu mboka ye li moshiponga ngaashi aahingi yuumota naayendi yokulupadhi
Oopelesenda 93 dhiiponga yomoondjila ohadhi holoka miilongo mbyoka ya heap naambyoka yopokati, nonando iilongo mbyoka oyi na konyala oopelesenda tadhi tengenekwa dhiihauto muuyuni dhi li po60.


Iiponga yomoondjila oyo osheetithi kamana moosa dhuunona osho wo aagundjuka ( epipi lyoomvula 5-29)
Kehe omvula oomwenyo konyala dhi li oomiliona 1,35 ohadhi tetulwa onga oshizemo shiiponga yomoondjila. 
Pokati kaantu ye li oomiliona 20 no50 ohaya mono iiponga, moka oyendji haya ningi iilema.


Iiponga yomoondjila ohayi ethitha oohandimwe, oofamili dhawo noshilongo ashihe shi kanithe iiyemo. 
Shika ohashi etwa kondando yomiti oshowo mboka ya dhipagwa nenge ya lemana miiponga, osho wo oofamili dhawo ndhoka dhi na okukutha ethimbo opo dhi ya kalele. Iiponga yomoondjila ohayi kotha iilongo oyindji oopelesenda 3 dheliko lyawo..


Oopelesenda dhi vulithe 90 dhiiponga yomoondjila ohayi holoka miilongo iithigona naambyoka yopokati. 
Go omaso ogendji ohaga holoka muAfrica. Nomiilongo mbyoka iiyamba, natango aantu oyendji mboka ya hepa oyo ye li moshiponga shika.


Okuza mepipi lyoomvula oonshona, aalumentu oye li moshiponga unene okukala ye li miiponga ye vulithe aakiintu. 
Konyala oopelesenda 73 dhiiponga ayihe yomoondjila ohayi holoka pokati kaalumentu mboka ye li kohi yepipi 25 mboka ye na ompito yokusa iikando itatu okusa miiponga yomoondjila shi vulithe aakiintu aagundjuka.


2018-12-21  Staff Reporter

Tags: Khomas
Share on social media