New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Iita pokati kaantu niiyamakuti mOtjenova ya geya

Iita pokati kaantu niiyamakuti mOtjenova ya geya

2019-05-10  Loide Jason

Iita pokati kaantu niiyamakuti mOtjenova ya geya

WINDHOEK- Aakalimo yomomukunda gwedhina Otjenova  moshikandjohogololo shaRuacana  moshitopolwa shaMusati  oya ti oye li ya lulilwa konkalo yiiyamakuti  unene oonkoshi mbyoka yi li tayi li iimuna yawo noku yi lemaneka.

Mwene gwomukunda ngoka a popi noshikundaneki shika oshiwike sha zi ko mongodhi Mbezunao Kaitija okwa ti kutya mbaka aanafaalama aashona mboka unene ye na oongombe noonkambe .

Okwa hokolola kutya ngashingeyi oya kanitha oongombe momukunda dhi thike po20, ihe nonande uuministeli womudhingoloko mboka owo tawu ungaunga niimuna  nonande yi tseyithilwe kutya oonkoshi odha iteyela moshitopolwa shika niimuna oya lika po nena ihawu thiki opo wu ye wu konge mo oonkoshi moka.
Okwa ti uuministeli mboka otawu ende kashona omanga yo taya kanitha iimuna yawo mbyoka oyo ye na okukala taya hupu muyo.

“Aantu oyendji mboka ye li mpaka oomboka ya za komihoko ngaashi Aahimba, Aatjimba nAadhimba, ihaya limi noonkondo noya ikololela ashike miimuna ngele tashi ya puuhupilo,” osho mwene gwomukunda a totha mo ngaaka.
Okwa tsikile nokuhokolola kutya yo ngashingeyi oya kanitha wo oonkambe dhawo ndhoka haya longitha onga osheenditho okuya koshipangelo nenge okuya koondolopa opo ya wape oku ka thika yo ya galuke oshoka opu na oshinano oshileka.
“Tse huka ohatu longitha oonkambe okulondeka oomeme ye li momategelelo noshowo uunona ngele owa pumbwa uuhaku.  Ashike ngashingeyi oonkambe dhi li heyali pomukunda nguka odha lika po nale koonkoshi nadhimwe dha ehamekwa,” osho a hokololele Kundana ngaaka .

Okwa indile opo aanambelewa mboka taya ungaunga niinima yomokuti ya endelele po iiyamakuti okuyi shuna mo muushana omanga inayi ninga omuyonena tagu yemateke.

Kaitija okwa hokolola kutya ngashingeyi oye wete kutya oku na ondjala nuumvo ashike uuministeli nawu ninge onkambadhala opo iinamwenyo mbyoka yaa halakanithe omaliko gaakwashigwana.
Omupopiliko guuministeli mboka Romeo Muyunda okwa hokolola kutya uuministeli owa tseya kutya omu na oonkoshi dha tauka mEtosha nadhimwe dhomudho odha shunwa ko nale kokashana hoka.
Okwa indile aanafaalama mboka ya ninge onkambadhala oku edhilila iimuna yawo opo ya keelele yaa like  po kiilikama mbyoka.

“Oonkoshi ihadhi li iimuna yi li miigunda onkene aakwashigwana naya ninge onkambadhala  opo iimuna mbyoka ya ninga iihakanwa yoonkoshi yi kale ya edhililwa kehe ethimbo ngele otashi vulika,” osho a hokolola ngaaka.
Ashike okwa ekelehi omapyopyo ngoka taga ti kutya aanambelewa otaya ende kashona oku ka kongolola iinamwenyo mbyoka, ta ti kutya aanambelewa ngashingeyi omo ye li mokuti onkene aakwashigwana naya longele ashike kumwe nayo.
Okwa hokolola wo kutya mboka ya kanitha iimuna yawo ihe oye na uumbangi nena otaya ka pewa okashona kepangelo okupitila muuministeli mboka opo ya wape okuhekelekwa sho ya kanitha ashike kasha shi ofuto.


2019-05-10  Loide Jason

Tags: Khomas
Share on social media