New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Itatu ka hoolola shaashi katu na eshi hatu pewa kepangelo letu – Ovakwashiwana vaAngola

Itatu ka hoolola shaashi katu na eshi hatu pewa kepangelo letu – Ovakwashiwana vaAngola

2022-07-13  Festus Hamalwa

Itatu ka hoolola shaashi katu na eshi hatu pewa kepangelo letu – Ovakwashiwana vaAngola

Ovakwashiwana vamwe voOvaangola hava ende tava landifa momapandaanda mOshakati nOngwediva ova hokokola tava ti kutya itava ka kufa ombinga momahoololo oo e li ko neudo koAngola muAguste.

Ova lombwela Kundana tava ti kutya otava mono oixuna koluhepo nondjala onghee kave na ehalo loku ka hoolola shaashi vati epangelo lavo ola dopa oku va yambidida.

Ovati kutya ova fiya po oshilongo shavo eshi ku na oshikukuta noluhepo ashike paife otava xupu nawa eshi tava landifa oinima yavo moNamibia.

Onghee ova ti naashi otashi ulike kutya epangelo lavo ka lina oshisho noshiwana shaashi ngeno okwa li vati li na oshisho ngeno ola yandja eemhito doilonga kovanhu.

Eliaser Nghishilitende weedula 19 okwa hokololela Kundana ta ti okwa li ai kofikola ashike paife okwa fiya po ofikola shaashi kena sha oshimaliwa shokufuta ofikola.

Onghee naashi osha eta opo e uye mOshakati a kale ta landifa ominghaka noulityatya shaashi koshilonga shavo kakuna sha ouxupilo.

“Kandi wete sha fimana opo ndiye ndi ka hoolole shaashi ovaleli vetu konima ngeenge otwe va tula koshipundi iha ve uya okutala eshi a tu mono oixuna,” Nghishilitende ta ti.

Okwa hokolola ta ti oku na inakulu naxekulu va lwila ekondjelomanguluko laAngola ashike fiyo opapa vati ihava mono oshimaliwa shopendjela.

“Koshilongo shetu oku na ovanhu vahapu tava mono oixuna koluhepo nondjala. Ounona veedula dishona paife ove li yanena meedoolopa da yooloka moNamibia tava landifa momapandaanda sha etwa konghalo ii I li koshilongo shetu,” ta hokolola.

Tuhafeni Profilius weedula 24 oku li ha landifa omahololo noshoyo omaluko oiti mOshakati noNgwediva, nokwa hokolola ta ti yee ita fiye po ongeshefa a ka hoolole koshilongo shavo.

“Fyee otwa pandula epangelo laNamibia eshi le tu pitika opo tu kale hatu landifa oinima yetu twa manguluka shaashi paife ohatu mono oyuuyemo yetu,” Profilius ta ti.

Venasiu Nghidimbwa ha landifa eenghaku noshoyo omakende okomesho okwa lombwela Kundana ta ti yee ke na sha eshi ha mono okudilila kepangelo lavo onghee okwa ti ina shi fimana opo aye a ka hoolole.

Eshi Kundana a kwatafana nomukaleliposhilongo waAngola kombelewa yomOshakati, omukaleliposhilonga okwa anya okutya ko sha kombinga yoshikumungu eshi.

fhmalwa@nepc.com.na


2022-07-13  Festus Hamalwa

Share on social media