New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kakukutu Shikongo a nyatipaleka eendjai daye

Kakukutu Shikongo a nyatipaleka eendjai daye

2022-11-30  Festus Hamalwa

Kakukutu Shikongo a nyatipaleka eendjai daye

Festus Hamalwa

Kakukutu komatanga opolifi Joseph Shikongo okwa kumaida omitwe dopolifi moitukulwa aishe moshilongo opo di twikile nokuninga oikonga yokulwifa oimbuluma ya kawatela mo okashava kopomaida opolilfi. Inspector General okwa ti ookomufala vopolifi nava kwashipaleke kutya otava ningi oikonga okutonatelela omaliko opolifi ngaashi eetuwa, omaumbo ovapolifi noshoyo eenhele edi hadi tuvikilwa oilongifo yopolifi.

Okwa ti elalakano opo ku didilikwe ngeenge omaliko opolifi oku li tuu monghalo iwa notaa longifwa tuu mondjila. Edi Shikongo okwe di popya mefiku lovapolifi olo la liko mexuliloshivike koWindhoek pefimbo kwa li ta popi novambelewa voshikondo shopolifi va yooloka.

“Nashi kale oshinakuwanifa shakomufala opo a kale a tula po omilandu dokulela okuvakela oinima oyo ina pitikwa mo meedolongo dokoitaashi,” Shikongo ta ti.

Onghee okwa ti eedolongo koitaashi nadi kale tadi ningilwa omapekapeko keshe koshivike opo ku tali ke ngeenge omu na oinima ya vakelwa mo.

Shikongo okwa yelifa ta ti ovanambelewa wopolifi tava tau luka kondje yomhango yoilonga yopolifi nava kale tava ka tukilwa onghatu koovakulunhu wopolifi moitukulwa nongeenge omulukunhu wopolifi okwa dopa okukandula po oupyakadi wonhumba, oye ka katukilwa onghatu.

“Osha fimana ngeenge ovapolifi moitukulwa tava topolafana ouyelele nghee ve na okulwifa oimbuluma noshoyo okukala tava longele kumwe noshiwana, ovawiliki va yooloka momidingonoko nomahangano a yooloka. Onghee ovakulunhu wopolifi moitukulwa nava kale ve na e kwatafano liwa novaleli va yooloka opo va kundafane nghee oimbuluma tai lwifa moitukutulwa yavo,” Shikongo ta ti.

Okwa ti ookomufala nava kwashipaleke kutya ovapopiliko wopolifi moitukulwa otave yandje ouyelele moshiwana, okuninga oikonga momikunda yokulonga oshiwana kombinga yoimbuluma noshoyo okuleka po e kwatafano liwa noshiwana.

Shikongo okwa weda po ta ti opolifi oye li longikida okukala ya lwifa oimbuluma pefimbo e li lomatango manene onghee okwa kumaida oshiwana opo shi twikile nokulongela kumwe nopolifi mokuyandja ouyelele kombinga yovanhu tava longo oimbuluma.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-11-30  Festus Hamalwa

Share on social media