New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Kansela gomupe gwaMukwe kuna kara nomagano gomawa

Kansela gomupe gwaMukwe kuna kara nomagano gomawa

2021-02-04  John Muyamba

Kansela gomupe gwaMukwe kuna kara nomagano gomawa
Top of a Page

RUNDU - Kansela gomupe gomukunda gwaMukwe Damian Maghambayi katente asi age kuna kara nomagano gomanzi kuhamena mukunda horowero gwendi, munahamene kuwapukurura erongo, kuretesapo yirugana ntani nongesefa nye unene dokuvatera vadinkantu. 
Maghambayi kavamuhorowere vantu wovanzi mazwi gokusika ko 3000 ano ogo gwaAPP kagwene tupu nye mazwi 596. 
Maghambayi, momapuragero nosayitunga zaNew Era, katente asi vantungimo momukiunda kuna hara malitjindjo, yiyo nye kayininkisire vamuhorowore vantu wovanzi. 

‘’ ose kuna kara noudigu womema, nonzira donondona konomukunda detu dopnze zodoropa, usesu womavango gokuhakwira ntani maruhungu gonetwork ogo yigo nye maudigu gamwe vana kugwanekera nago momukunda horowero gwawo. ‘’ 
Mokutara nye vantu omu kavawizire vayahporowore, sinzi sawo kavakere vadinkantu ntani awo kuna kumoneka asi yinzi vana hepa unene – kutunda kerongo vaze nye koyirugana ntani kugwana nye nompito donongesefa. 
Ame nahepa lkuyitara asi kwahepa kukarako egano twaromo lyokuvatera vadinkantu. 

Ose twahepa kukatara asi ngapi natuvatera vadinkantu vetu moMukwe omu naturetesapo noprojeka domutaro nombatero zepangero, vavateli navamwe ngso; tuna diva asi eyereko lyosimaliwa mepangero kapisi yinzi unene- nye nekwatesoko lyovaholi vetu momukunda horowero, kuvhura vatuvatere yimo ana kugwedako. 

Maghambayi katente asi kudili nombunga dina kara momukunda ogu dokuvhura kuvatera vagwane mema gomawa, makura age kuna hara kuwapukurura mukaro gwawo gwangoso guze komeho, morwa awo kuna kara nositambo sokulifana. 
Ngakansela nye gomukunda ame ngani karuganene kumwe nondango zodoropa zaDivundu morwa sitambo setu simwe tupu, esi sina kara asi kuretesapo ekuliko moMukwe. 

Nampili ngomu yina kara asi kapi tani hingire moyigongi yawo, ame ngani kahingiramo ngomutungi momukunda nikapurakene – morwa yigongi yawo kwapaturukira navenye vatungimo. 

Age katente asi esi siruwo nye sokudwara ekarakanya ntani makaturo turuganene mukunda gwetu mokuretapo ekuliko. 
‘’ Ose ngesi nare tuna tameke kutara evango eli nalikara lyonondima yipo liture nye vadionkantu vetu vakare moyirugana ntani vakare vanakuzangura muzangu nokugazarako noprojeka dimwe, yimo ngoso ana kutanta. 
Nampili ngomu tuna kara noudigu woyiruganeso, Maghambayi katente asi pana kara mpito zokuvahuyungisa vavatere epangero pokatji. 
– jmuyamba@nepc.com.na


2021-02-04  John Muyamba

Share on social media
Bottom of a page