New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Kuugongelwa Amadhila a koleka epopyo lyomupresidente

Kuugongelwa Amadhila a koleka epopyo lyomupresidente

2019-05-10  Loide Jason

Kuugongelwa Amadhila a koleka epopyo lyomupresidente

WINDHOEK-Omupilima gwoshilongo Saara Kuugongelwa -Amadhila okwa koleka edhilaadhilo lyomupresidente gwoshilongo Hage Geingob sho a gana kutya oshikukuta nashi kale oshinima shoomeendelelo petameko lyoshiwike shika.

Kuugongelwa -Amadhila okwa hokolola momutumba gwopashigwana mEtiyali lyoshiwike shika kutya  oshikukuta shika ngashingeyi otashi ka gandjwa uule woomwedhi hamano kaantu ayehe mboka ya dhengwa konkalo yokwaa na omuloka.
 Okwa lombwele aatotiveta mboka ya li momutumba kutya oshikonga shuunamapya nomagumbo kombinga yiikulya noshowo okutala nawa  onkalo shoka sha pu muDecemba gwomumvo gwa zi ko  osha popi kutya  omvula nuumvo kayi ko naashoka otashi etitha opo aantu ya kale inaya lima nokumuna iilya pethimbo.

“Kakale komvula ndjoka oombwaanawa ya li ko  muKotoba sigo oNovemba omumvo gwa zi ko,  kapwa li we omvula ya loka nawa ya landula ko  momukokomoko gwopethimbo lyomvula nuumvo,” osho a hokolola ngaaka .
Onkene okwa hokolola kutya omakonaakono gwoshikonga shoka oga ulike kutya omvula ndjoka ya loko Desemba sigo oJanuali nuumvo oya li  yi li pevi unene onkene itayi etitha eteyo lyi li nawa.
Nonando iikulya oyi li ngaa iihwepo unene miitopolwa mbyoka hayi limi omahangu moshilongo, mbyoka ya muna momumvo 2016/2017 noshowo 2017/2018, onkalo oya tegelelwa okukala ya nkundipala noya shuna pevi oshoka nuumvo ina munwa sha.

Okwa ti sha ikololela kuuyelele mboka a gandja pombanda mpoka, shoka otashi ulike nale kutya onkalonawa yaakwashigwana mboka ya ikololela miikulya yomepya oyi li moshiponga ngele tashi ya kondjala.
“Uulithilo noshowo omeya giimuna otayi tsikile onga uupyakadhi, miitopolwa yimwe moshilongo molwashike omvula ndjoka ya loka inayi gwana nuumvo oku tameka petameko lela,” osho a totha mo shoka sho ta tseyithile oshigwana okupitila momutumba gwopashigwana.

Okwa tsikileko tati kutya omahala ogendji moshilongo oga taalela enota oshoka omandambo noshowo omadhiya ngoka haga kwata omeya sigo oga pwiinina na kapu na nade ekunguluko lyomeya.
Ashike okwa hokolola woo kutya okwa tegelelwa egwopevi lyemuno nuumvo unene kwaamboka haya limi omahangu noshowo omapungu moshilongo. Onkene oshilongo ashihe osha tegelelwa okukala shi li pevi, onkene ashihe shika osha etithwa ashike komvula ndjoka inayi loka nuumvo.


2019-05-10  Loide Jason

Tags: Khomas
Share on social media