New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Kuugongelwa ta ti ounamapya owa fimana moNamibia

Kuugongelwa ta ti ounamapya owa fimana moNamibia

2021-12-06  Festus Hamalwa

Kuugongelwa ta ti ounamapya owa fimana moNamibia
Top of a Page

Omuprima minista Saara Kuugongelwa-Amadhila okwa ti ounamapya owa fimana unene moNamibia shaashi ohau dulu okuhambula po eliko loshilongo tashi pitile momangeshefelo oikunomwa.

Okwa ti ovaNamibia nava kale tava longo oikulya yavo vene tashi pitile meepoloyeka dounamapya opo va shakeneke epangelo ondjilakati mokukondjifa ondjala noluhepo.

Okwa ti epangelo otali twikile okukala tali yambidida oshikondo shounamapya opo ovanhu va kale va xwaxwamekwa okukala vena ohokwe yokulonga noinyangadalwa younamapya ngaashi okuninga oikunino.

Edi oda popiwa komuprima minista pefimbo kwali ta patulula opolangalama yokulonga  oikulya koshikunino Onakalega shili momukunda Uukwangula moshitukulwa shaShana eshi a kunghulila oshiwana opo shi kale tashi kufa ombinga moinyangadalwa younamapya.

Okwa ti opoloyeka Onakalega oyo yimwe hai longa oikunomwa ya yooloka oyo hai landifwa meefitola ngaashi Spar nOkay eshi hadi landifa oikunomwa yadja moikunino yokonooli.

Okwa ti okwa pandnula opoloyeka Onakalega eshi tai twikile nokulonga noudinini nokukala ya yandja oilonga kovanyasha vopomudingonoko Uukwangula.

Kuugongelwa okwa ti eshi osho omukalo muwa wokukala tau yandje ohokwe koNamibia opo va dule okulonga omaludi oikunomwa ahapu nokukala yo vali yadja eemhito doilonga kovanyasha.

“Ovanhu na va kale tava lande oikunomwa ya longwa meepoloyeka doikunino yomoshilongo shaashi eshi otashi kwafele okulundulula eepoloyeka dounamapya di kale da xuma komesho  ngeenge oikunomwa yavo tai landwa,” Kuugongelwa ta ti.

Okwa kunghulila ovanyasha opo va xulife po okukala tava longo oilonga yoikulumuna ngaashi okudipayafana noumbudi shaashi eshi ka shina elo.

Okwa ti ovanyasha nava kale tava ningi omaindilo opo va dule okukala va mona omakwafo okuninga eepoloyeka davo  doikunino.

Efiku tuu olo omuprima minista okwa yandja outemba vatatu kovanhu vena oulema va dja momukunda Uukwangula eshi va kala veli momhumbwe youtemba shaashi iha dulu oku enda.

Moshipopiwa shaye Elikan Namboga ou eli oye mwene wopoloyeka Onakalega okwa ti opoloyeka yavo oya lundulula onghalo yovanyasha vahapu vokonooli eshi ya yandja eemhito doilonga kovanyasha, omanga ovanyasha vamwe ova pewa omadeulo kombinga yokulonga nomaludi oimeno.

Namboga okwa ti opoloyeka Onakalega ohai tumu ovanyasha koipupudilo yopombada opo ve keli hongele omaifano kombinga younamapya.

“Onakalega ohai yambidida ovanhu veli momhumbwe yoikulya ile yoikutu eshi hatu landela ounona vofikola omidjalofikola alushe ketameko lomudo, omanga ovakalimo vopomudingonoko Uukwangula ohatu  va pe oikulya ya longwa moshikunino shetu,” Namboga ta ti.

Okwa kunghulila oovene vomikunda opo va kale tava yandje edu konyasha opo va dule okukala tava ningi eepoloyaka davo dounamapya shaashi eshi otashi kwafele ovanasha va kondjife ondjala noluhepo.

- fhamalwa@nepc.com.na


2021-12-06  Festus Hamalwa

Share on social media
Bottom of a page