New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Medi Park a kumagidha Aanamibia ya kale aluhe taya ikonaakonitha okaankela

Medi Park a kumagidha Aanamibia ya kale aluhe taya ikonaakonitha okaankela

2020-10-16  Victoria Kaapanda

Medi Park a kumagidha Aanamibia ya kale aluhe taya ikonaakonitha okaankela

Oshipangelo shopawumwene, Ongwediva Medi Park osha longekidha oshikonga shokuhwahwameka  nokugandja omawuyelele kombinga yomikithi dhookaankela  yomaludhi agehe maakiintu nomaalumentu  ohela.
Omundohotola moshipangelo moka, Ali Elsaket ngoka a li ta gandja uuyelele wokaankela miilyo yaalumentu okwa ti, osha simana aalumentu ya uvithwe ko kombinga  yokaankela, oshoka oyendji oya itaala kutya aakiintu oyo ashike iihakanwa yokaankela.

“Okaankela unene ohayi kwata kiilyo yaalumentu, ihe oya nika oshiponga, no ayi dhipaga uunene aalumentu, ihe omolwa okwayikonaakonitha kuyele nokwaa uva ko kutya omukithi ngoka ohagu vulu okukwata aalumentu,” Elsaket a fatulula. Ta ti, oopelesenda 75 dhaalumentu ohadhi kwatwa kokaankela ndjoka omvula kehe, nuunene kaanamimvo okuza 65.
Elsaket okwa ti, okaankela ndjoka oyi na omandhnidhiliko  ngaashi, okusitama uusiku olwindji, okululuma moshinena ngele to sitama, okusitama ombinzi, oshowo ombunda tayi pi.  Omukuluntu gwosaala yokumona uunona Laimi Nambahu moshipangelo shaMedi Park okwa lombwele engungo lyaapulakeni kutya omukithi gokaankela ohagu dhipaga aantu nogwa nika oshiponga. “Okaankela yokomapunga oyo tango hayi dhipaga aantu, taku landula okaankela yokomagundji ndjoka unene hayi kwata oomeme oshowo yokiilyo yiivalithi ontintatu,” Nambahu a popi ngaaka. 

Poshiithanene opo tuu mpoka, omundohotola Beatrix Ndahalele okwa lombwele aantu kombinga yomaludhi gookaankela natango  moNamibia mwa kwatelwa okaankela yoshipa, yomomuligu noyokomandjandja. Ndahalele kwa ti omapekaapeko oga holola kutya  aantu ye li 627 000 muuyuni, kehe omumvo ohaya hulitha komukithi gokaankela yokomagundji.
“Nonande uuyelele wothaathaa inawu ya puuyelele kutya oshike hashi eta okaankela yokomagundji, otaku ti ohayi vulu okuza momalovu, omimvo dhomuntu, nenge ya thigululwa kaakwanezimo yo popepi,” Ndahalele a fatulula. 

Okwa gandja iiholelwa yiinima mbyoka tayi vulu okukeelela okaankela yokomagundji, a kwatela mo okuyamitha kontulo, okudhewula olutu – mwa kwatelwa okweenda, okwaahila omakaya, okulya iikulya yi na iitungithi ya gwana. “Eeno, otu shi shi kutya omukithi gwokaankela otagu vulu okukeelelwa nokupangwa, ashike ongele gwa dhimbululwa kuyele. Onkene aantu oya pumbwa okukonaakonwa kuyele opo ya mone omakwathelo ga pumbiwa,” a popi ngaaka. Ta ti, oshihwepo kehe gumwe a ye komakonaakono opo a kale e shi mpoka a thikama kombinga yokaankela. 

Okwa gwedha po ta ti, okaankela ohayi etwa kiikulya yimwe, komakaya, komudhingoloko, koonte dhetango, kekako nokelongithonayi lyiikolitha.
Oyendji oya gandja iiholelwa esiku ndyoka, nkene omikithi dhokaankela dha li tadhi endele ko, momalutu gawo ihe oye yi keelela sho ya mono epango mbala omolwa omakonakono.


2020-10-16  Victoria Kaapanda

Tags: Khomas
Share on social media