New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Muni wEenhana ta ka yandja ehandukilo kovalandifi vomomapandaanda

Muni wEenhana ta ka yandja ehandukilo kovalandifi vomomapandaanda

2022-06-13  Festus Hamalwa

Muni wEenhana ta ka yandja ehandukilo kovalandifi vomomapandaanda

Festus Hamalwa

Elelo lodoolopa yEenhana inali hala vali ovanhu va kale tava landifile momapandaanda eshi la tula po omhango kutya kukeshe omunhu ta ka hangika ta landifa momapandaanda otaka pewa ehandukilo a fute N$2 000 ile a kale eemwedi nhatu modolongo.

Edi oda popiwa Etitano pefimbo eshi muni kwa li a ningila ovalandifi vomomapandaanda oshiongalele.

Oshiongalele inashi ka xula vali nawa eshi ovalandifi vokapana, oikutu noshoyo omatama neenyanga va dja ko tava nyenyeta konima eshi va lombwelwa kutya okutameka Omaandaxa kape na omunhu ta ka pitikwa a landifile momapandaanda.

Pefimbo a ninga eenghundafa naKundana Omupopiliko welelo lodoolopa yEenhana Paulo Shilongo okwa ti muni wEenhana ite ke lididimikila ovanhu tava ka landifa momapandaanda vali shaashi modoolopa omu na omatala ku na onhele ya wanena ovanhu aveshe ve na ohokwe yokulandifa komatala.

Shilongo okwa ti muni okwa kala nokupopya noshiwana opo shi xulife po okulandifila momapandaanda ashike unene tuu ovalandifi vokapana nombelela inai pya ova kala nokutwikila tava landifile momapaandanda.

Okwa ti itashi ulike efano liwa eshi ovanhu hava kala ashike tava landifile keshe pamwe omanga modoolopa mu na omatala e li pamufika muwa.

“Ombelewa yetu oya kala nokumona omanyenyeto mahapu okudilila komikunda edi da dingilila Eenhana eshi ovalandifi vokapana hava ka vaka po oimuna yovanhu opo ve uye okulandifa okapana noshoyo ombelela,” Shilongo ta ti.

Onghee okwa ti eshi otashi ulike efano lii kodoolopa eshi mu na ovanhu tava landifa okapana koimuna ya vakwa.

Okwa weda po ta ti eenhele peenhele opo hapa landifilwa okapana kape na oukoshoki nawa noshoyo vali ovanhu ova kala tava landifile koshi yomiti eshi shi li sha nyika oshiponga nai ngeenge va tema omundilo koshi yomiti.

“Muni wEenhana okwa tula po omutengenekwa aneko woshimaliwa opo shi dule okulongifwa okutungila ovakwashiwana omatala amwepo e li pamufika muwa eshi paife omwaalu wovalandifi vomomapandaanda wa ninga uhapu,” Shilongo ta ti.

Neudo poshitaashi shopolifi yaEenhana opa lopotwa oikombo 32 ya vakwa neengobe nee davakwa pomikunda di li popepi nEenhana.

Ovalandifi vokapana otava ka futa oifendela yomatala N$75.90, ovalandifi voikutu N$132.25, ovalandifi vombelela inai pya N$304.75 noshoyo ovalandifi voikulya noyiimati otava futu N$69 omwedi keshe.

Pefimbo Kundana a talela po ovalandifi womomapandaanda hava landifile modoolopa yaEenhana ova hokolola tava ti voo itava i ko komatala shaashi omatala okwa kaka, koo vati kakuna sha ovalandi.

Ova ti kutya muni nande natume opolifi iva tataye po ove na ashike okutwikila okulandifila momapandaanda.

“Sha po opolifi ina tu dipaye ile itu lemaneke. Ita tu i ko komatala fyee tuu nande,” tava hokolola.

Joseph Valombola, ha landifa ombelela inai pya koshi yomuti mEenhana, okwa lombwela Kundana ta ti muni wEenhana ina fimaneka ovalandifi vomomapandaanda eshi alushe ha kala te va lombwela oipupulu kutya ota tungile ovanhu omatala ape ndele ihe shi ningi.

Okwa ti momapandaanda ohava mono mo ovalandi vahapu shaashi omalinyengo ovanhu ohaa kala mahapu alushe eshi oshiwana shi hole okulanda ombelela.

Kleopas Alufeus oha landifa okapana koshi yomuti, nokwa hokolola ta ti muni wEenhana okwa hala oku eta oita modoolopa shaashi ngeenge opolifi ye shi hetekele oku va denga nena eshi otashi ka eta opo va ye mumwe nopolifi.

“Fyee otu li nawa ponhele yetu apa hatu landifile okapana ketu. Ohatu lalakanene okulwifa ondjala noluhepo shaashi fyee momapandaanda omo hatu mono oshimaliwa shoku yambidida eefamili detu,” ta hokolola.

Hileni Paulus oha landifa omatama neenyanga noshoyo ombidi ikukutu, okwa ti muni wEenhana ita longo pauyuuki eshi vati e va lombwela koshiongalele kutya ovakwashiwana vaAngola ovo ashike tava ka pitikwa okukala tava landifile momapandaanda shaashi vati vo ohava ende noinima yavo tava landifa.

Okwa weda po ta ti muni okwa landifa po omatala onghee vo itava i momatala oo a landifwa po shaashi vati kave shi kutya mwene wao ota ka tula po omalunduluko e li ngeipi.

– fhmalwa@nepc.com.na


2022-06-13  Festus Hamalwa

Share on social media