New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Mwa monika ishewe iiponga ine yoCovid-19 moshilongo

Mwa monika ishewe iiponga ine yoCovid-19 moshilongo

2020-06-08  Loide Jason

Mwa monika ishewe iiponga ine yoCovid-19 moshilongo

Aakwashigwana yaNamibia ngashiingeyi oye na eikwatopomutima enene konima sho omukalimo gwaWalvis Bay a monika omakonaakono taga ulike e na  ombuto na ke na nande ondjokonona yomatalelopo kondje yoshilongo nenge a i mekwatathano noshipotha oshi-22 shoka sha monika moWalvis Bay.

Ndhoka odha li dha popiwa kominista yUuhaku nUundjolowele Kalumbi Shangula ngoka a popi kutya aalumentu yatatu yomimvo 21 nayo woo okwa li ya monika ombuto ndjoka na inaya ulika nande omandhindhiliko gasha.
Ashike okwa ti kutya ndohotola gwopaumwene ngoka ha longo koshikondo shoshimaliwa okwa kala e na omandhindhiliko ngaashi gwo ku ehama pomuligu noshowo a kanitha uutowe wiikulya .

“Omumvu ngoka ngashiingeyi oku li a ikalekelwa nale pehala ndyoka hali ikalekelwa aavu yomukithi ngoka mondoolopa ndjoka. Onkalo ye otayi etitha omukumo,” osho Shangula a hokolola ngaaka pethimbo ndyoka a li ta gandja omulombo kombinga yomukithi ngoka moshigwana.
Ashike okwa gwedha ko ta ti kutya iipotha iikwawo mbyoka oyaanasikola mboka taya sikola koshilongo shaSouth Afrika naayehe ohaya kala pamwe noye li oofelende.

“Mboka ayehe oye li nale momahala moka mwa ikalekelwa mboka ya za kiilongo yokondje moWindhoek, nonande omayamukulo gawo otaga ulike ngaaka, inaya ulika nande omandhindhiliko gombuto ndjoka,” osho a hokolola ngaaka.
Okwa ti mboka oya li ya konaaakonwa onga ompango yi li po kutya kehe omuntu ta thiki moshilongo ota thikile kookamba dhokwiikalekelwa naotaka konaakonwa meendelelo , shoka osho nduno sha eta mbaka ya konaakonwe.

Shangula okwa ti nonande mbaka oya konaakonwa onkene ngaa aantu taya ka konaakonwa ishewe konima yomasiku 12 ngoka ya kala mookamba omanga inaya ethwa ya ye komagumbo noshowo kaapambele yawo.

Ngashiingeyi moshilongo omu na iikonga yombuto ndjoka yili 29 moka 16 ya aluka omanga 13 yi li tayi ehama natango.
Okwa hokolola woo kutya omulumentu ngoka a li kiifudhitho sho a li monkalo ombwiinayi ngashiingeyi oku li monkalo tayi etitha omeya nokiifudhitho okwa kuthwa ko nale nokuli oshoka ota ende ta kala nawa.

 Ngashiingeyi mookamba dhokwiikalekela omu na aantu ye li 2460 , omanga ye li 1 660 ya ethwa nale ya ye komagumbo sho ya mana ko omasiku gawo .
Aantu ye vulithe po 4 588 oya konaakonwa omukithi ngoka moshilongo ashihe.


2020-06-08  Loide Jason

Tags: Khomas
Share on social media