New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Nakale okwe tu lekela “Okwa ti natu kale nombili noshoyo tu longele kumwe okulwifa omahepeko omomaumbo”

Nakale okwe tu lekela “Okwa ti natu kale nombili noshoyo tu longele kumwe okulwifa omahepeko omomaumbo”

2023-09-27  Festus Hamalwa

Nakale okwe tu lekela “Okwa ti natu kale nombili noshoyo tu longele kumwe okulwifa omahepeko omomaumbo”

Omushikingalo Marias Sadrag Nakale okwa li a ninga oshividalo shaye shaxuninwa omo kwa li a yandja etumwalaka kovanamukunda vaye opo va kale nombili nokulongela kumwe mokulwifa omahepeko omomaumbo.

Nakale okwa xulifa Osoondaxa yoshivike eshi moshipangelo koWindhoek konima youdu wokaanghela. Okwa li e na omido 60.

Elina Shangelao Nakale ou e li ondenge yaNakale okwa ti Nakale okwe va lombwela kutya ota ningi oshivilodalo shaye shauxuninwa opo a dule okupopya nofamili yaye noshoyo ovanamukunda molwashi vati ina hala okufya ina yandja etumwalaka.

“Ohandi ende mondjila iwa ngeenge onda popi nanye. Ovanhu aveshe nava talike ko ve fike pamwe moshividalo shange onghee inandi hala omunhu ta di meumbo lange ina lya,” Nakale ta popi pefimbo loshivilodalo shaye.

Ovanhu momukunda Ekoka ova tanga Nakale ongaa omulumenhu e na olukeno, ha yambidida ovanhu momukunda ngeenge ve li momhumbwe unene tuu oikulya.

Elina okwa tanga omukulu waye Nakale ta ti okwa li omuyambididi mepata lavo shaashi okwa li alushe ha lotoka ngeenge mepata mu na oupyakadi.

“Otwa kanifa odibo yakula mepata. Omutekuli e hole ovanhu aveshe, omushikingalo, omuhafifi wovanhu moshilongo ashishe,” ta ti.

Omushikingalo Tate Buti okwa ti okwa shakeneka Nakela momudo 2007 pefimbo opo a tameke okutula moilonga oshitalendi shokushika nova longela kumwe mokushika eengalo dOshiwambo.

Okwa ti Nakale omulumenhu e hole okulonga oilonga yaye pefimbo noku na elongelokumwe novanhu.

Okwa ti Nakale oye umwe a fimaneka omufyuululwakalo woshiwambo molwashi okuhole okushika eengalo di li melaka loshiwambo.

“Ovanyasha vopaife ina fimaneka elaka lOshiwambo ile okupwikina eengalo doshiwambo ashike Nakale okwa li e na ounongo wokunana ovanhu va pwiikine eengalo daye,” ta ti.

Tate Buti okwa weda po ta ti Nakale okwa fiya po omwaka wakula moshikondo shokushika eengalo.

Omupedu wehangano lovanhu ve na oulema woshipa loNamibia Albinos Association Trust, Walde Kambabi okwa ti Nakale kakwa li e hole ovanhu ve na oulema woshipa tava ulwa omakishi.

“Omulumenhu a dana onghandangala yakula mehangano letu okuxwaxwameka ovanhu ve na oulema woshipa va longele kumwe noshoyo okuyandja omayele,” ta ti.

Nakale ota pakwa Olomakaya komukunda Ekoka moshitukulwa shaHangwena.

Okwa fiya po ounona vatatu novatekulu vavali, novamwaina vane.

fhamalwa@nepc.com.na 


2023-09-27  Festus Hamalwa

Share on social media