New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Nakudenga okaana ota holoka momhangu nena 

Nakudenga okaana ota holoka momhangu nena 

2021-04-15  Festus Hamalwa

Nakudenga okaana ota holoka momhangu nena 

Okamatyona keedula 17,   oko ka fanekwa mokavideo take litambulafanwa komalungula taka denge okaana kokakadona, oka teelelwa ka holoke momhangulilo nena. 

Okamatyona oko oka kwatwelwe po mEtivali kopolifi eshi ka denga okaana kambulavo nomanghava komutwe. Commissioner Titus Shikongo okwa ti ounona ava okwa li ve li meumbo lavo momukunda Oshaala moshikandjohoololo shaNesi, moshitukulwa shaMusati.

Omufekelwa okwa tameka okudenga okaana aka kambulavo kokadona ke na eedula nhano. Okaana oka dengwa komutwe nomanghava a shila neenghono.

Shikongo okwa ti pefimbo okaana kwa li taka dengwa okwa li pe na kaume komufekelwa ta kufa okaviidio ndele te ka yandjaneke komalungula. Naashi osha ka eta opo okaviidio a ka ka monike kopolifi nokovanhu vahapu.

Shikongo okwa ti kasha li mondjila okudenga okaana kashona komutwe, noshi li sha nyika oshiponga okudenga ounona momaumbo.

Commisioner okwa ti eshi osho ehepeko lounona lomomaumbo, onghee opolifi itai ke lididimikila tuu nande ovanhu ava tava ningile ounona omahepeko omomaumbo.

Okwa hokolola kutya omufekelwa nokaana a ka a denga inave lipamba tuu nande, ashike okaana ota katekulwa meumbo omo kovakulunhu vomufekelwa.

Pefimbo okaana taka dengwa meumbo kakwa li mu na ovakulunhu.

Omufekelwa omunafikola pofikola Oshaala Combine School e li mondodo onhi-8. Mopaife ngaha oku li modolongo popolifi poTsandi, nota holoka momhangu yamengestalata yaUtapi mEtine. Omakonakono opolifi otaa twikile.


2021-04-15  Festus Hamalwa

Share on social media