New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / NaTis kuna kureta yirugana pepi novantu vatunga moOtavi

NaTis kuna kureta yirugana pepi novantu vatunga moOtavi

2023-10-12  Albertina Nakale

NaTis kuna kureta yirugana pepi novantu vatunga moOtavi

Katima Mulilo- vatungimo modoropa zaOtavi navavakara pepi ngesi kuvhura vakara vana hafa morwa yirugana eyi agava NaTis ngesi vana yireta nye modoropa zawo. Vatungimo modoropa zaOtavi kwakara nonyuku dononzi kugenda sinano sosire konodoropa dopeke vakagwane mbatero. RA kavakapatwilire mberewa zaNaTis omu navakarugana makona kono gokusinga ntani kugava nombapira dousingi omu navadiwapukurura mberewa ezi kazipaturukire mo 28 Sitarara 2023. 

Pwanare, vatungimo moOtavi kugenda vaze koTsumeb, Otjiwarongo ndi Grootfontein oku navakagwana mbatero komberewa zaNaTis muna hamene kutjangesa mahauto ntani kugava nombapira pulisiro; kutara ehauto lina wapere monzira, kukona kona muntu ana hara kukara musingi ntani kugava nombapira pulisirio dehauto; ntani ehundiro nsene ono hara kutura nomora zopa umwene; ehundiro lyokukwateramo ntani lyosipesiyare, eyi yakere asi pwanare ndiro unene mokuyirugana eyi. Eyi kuna kara nye asi yihorokwa yanare ngesi NaTis ana reta yirugana nayinye eyi pepi modoropa, eyi kavatambwire navenye nomawoko gavali. Mukurona godoropa zaOtavi Isaac !Hoaeb kalikidire ruhafo rwendi nokutanta asi vatungimo ntani vantu womomukunda horowero kapi navagenda hena sinano sosire vaze konodoropa peke vakapapare mbatero koNaTis. 

‘’Eli kuna kara egwederero omu NaTis anareta sirugana esi pepi novantu, ntani navenye tavagwanenemo mauwa. Mberewa ezi nazireta mauwa kovantu navenye, omu yina kara asi yomutaro pokatji kaRoad Authority nonompitisili edi dinar eta ruhafo. Apa nye twagusa mberewa, makura twaturapo eruganeno kumwe, ose ngovakansela, twatente asi ngatiureta siruga kovantu, ano ngesi ose kuna kuyirugana nye oyo. Yimo ana kudidilika.  Age katente asi vakansela ngesi vana kara nye asi kuna kureta sirugana kovantu. Yirugana yimwe eyi tuna rugana, kureta mberewa zaMVA pepi novantu, ezi zina kara ngesi moOtavi, kuwapukurura mavango gokutunda vantu, nonzira detu ntani elikwamo nye eli lyokuzeresa doropa zetu. Mukurona godoropa kahundilire unene vadinkantu asi vagwane nombapira dokulironga kusinga dogoro vakagwane nombapira dene vakare nye vasingi paveta mononzira zetu. 

‘’Kwato mutungi moOtavi nakara asi gokutara tupu, ogu nahingira alizengure atare vakwawo womoOtavi omu vana kudana. Gwana evango lyoge mombunga ezi, kuna karapo nokomitiye dokulisiga siga dava vatunga moOtavi gavako ndi gwedako nove kweyi wadiva, yimo ana kugwedako ngoso. Age kwahara nkenye apa kuhundira vatungimo moOtavi varuganene kumwe yipo vakulike doropa ezi moukumwe.  anakale@nepc.com.na


2023-10-12  Albertina Nakale

Share on social media