New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Nawatiseb a nyanyudhwa keholokopo lyaagundjuka komutumba gwo-ICT 

Nawatiseb a nyanyudhwa keholokopo lyaagundjuka komutumba gwo-ICT 

2019-10-10  Loide Jason

Nawatiseb a nyanyudhwa keholokopo lyaagundjuka komutumba gwo-ICT 

WINDHOEK- Omupeviminista gOmauyelele, Omakwatathano noshowo nUutekinolohi Engelberth Nawatiseb okwa hokolola kutya oshi li tashi hokitha sho aagundjuka Aanamibia ya holoka momwaalu omunene okukutha ombinga moshigongi shomauyelele omakwatathano noshowo uutekinolohi oshitihamo moshilandopangelo shoka shi li ko oshiwike shika.

Ndhoka Nawatiseb okwe dhi popi omanga a li ta popitha aagundjuka pethimbo ya gongala taya tyapula esiku lyaagundjuka mboka ye na onsteyo, uunongo noshowo ohokwe muutekilohi ohela.
Okwa ti kutya esiku ndyoka otali tumbaleke onakuyiwa yaagundjuka ngele tashi ya meithano lyuutekinolohi moshilongo.

“ Esiku ndika lyowinawina  olyo euliko lya pama nendhidhiliko kepangelo kutya aagundjuka mbaka oye na mo olunyala lwa kola mehumokomeho lyoshilongo,” osho omupeviminista a hokolola ngaaka omanga ta lesha oshinyolwa she shoka a nunina aanyanyamagulu mesiku lyawo ndyoka.

Nawatiseb okwa hokolola kutya ngashingeyi oshi li tashi uvitha uugumbo ngele aagundjuka ayehe moshilongo oyu uvite ko eliko epe ndyoka tali yapo okupitila muutekinolohi, shoka otashi humitha oshilongo komesho mbala.

Okwa gwedhako ta ti kutya omasiku ngaashi ngaka oge li ga opalela okugandja oompito dhu uka  ngaashi oku ya hololela iiningwanima yopethimbo ngele tashi ya kuutekinolohi.

Minista okwa kwashilipaleke kutya ngashingeyi oshikumungu shoka sha li sha ziminwa shi totwe po  koshigongalele sha faathana shoka sha li ko omumvo gwa zi ko , shedhina  National Digital Strategy osha tulwa miilonga ngashiingeyi.

Okwa ti oshikumungu shika otashi kwatha notashi gandja okaalita kuuka noke li mondjila nkene epangelo tali vulu okuyamukula omapulo ga kola ge na sha nuutekinolohi.

Okwa ti kutya aagundjuka Aanamibia oya simana unene noonkondo moshilongo noya pumbwa okutulwa puutango ngele tashi ya pomakwatathano guutekinolohi sho osho nduno epangelo lya tokola okutula oshikumungu shoka miilonga ngaashi osho shin a okukala.

Okwa ti ndjika woo ompito ombwaanawa aagundjuka ya ka ulike iinyangadhalwa yawo ngaashi tashi vulika  oshoka Namibia oku li a tseyika nawa ngele tashi ya ponkalo yokwaa naa iilonga mokati kaagundjuka.


2019-10-10  Loide Jason

Tags: Khomas
Share on social media