New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ngoloneya omupe a hala okulongela kumwe naakalimo yaShana

Ngoloneya omupe a hala okulongela kumwe naakalimo yaShana

2019-03-22  Loide Jason

Ngoloneya omupe a hala okulongela kumwe naakalimo yaShana

Loide Jason 

WINDHOEK- Ngoloneya omupeepeka  gwoshitopolwa shOshana Elia Irimali okwa ti kutya okwa tegelela elongelokumwe okuza kaakwashigwana moshitopolwa moka opo ya wape okuya komeho ngele tashi ya kehumokomeho.
Ngoloneya nguka omugundjuka opo nduno a ulikwa komupresidente gwoshilongo Hage Geingob Etiyali lyoshiwike sha zi ko.
Nguka okwa li a yi pehala lyangoloneya omukulu gwoshitopolwa shoka Clemens Kashuupulwa, ngoka e li ngashingeyi omukalelipo gwaNamibia koRussia.
Kashuupulwa okwa li a inekelelwa oshinakugwanithwa shika komupresidente nguka kehulilo lyomumvo gwa zi ko.
Irimali okwa yi molweendo lwopolitika pambelewa sho a hogololwa onga kansela gwoshikandjohogololo Ondangwa Urban shoka momumvo omayovi 2015.
“Ngame onda hala unene elongelokumwe tali zi kaakwashigwana opo tu vule okunanena kombinga yimwe tse tu wape okugwanitha elalakano lyetu ngele tashi ya okuyambula po oshitopolwa shoka,” osho ngoloneya ngoka omupeepeka a hokolola ngaaka.
Nguka okwa hokolola kutya ota ka tambula ko omanenedhilaadhilo ngoka taga ka za kaakalimo yomoshitopolwa ngoka taga kwathele mokuhumitha oshitopolwa komesho noku eta iipumbiwa yonkalamwenyo yomuntu.
Okwa tsikileko woo kutya ye ota ka longela kumwe noongundu adhihe moshitopolwa, ngaashi oongerka, aagundjuka, aanona, aakuluntu noshowo oongundu dhoopolitika opo a wape okutula omadhilaadhilo kumwe ngoka taga ndungike notaga tungu.
Okwa ti woo kutya aanangeshefa nayo oyo yamwe yomaantu mboka taya ka longa nayo noshowo aantu mboka ya kalela po omahangano gopaumwene.
“Ngame omuntu ngoka nda itaala mokuninga omapulaapulo ngele onda pumbwa eyambidhidhi pakuninga omatokolo, onkene otandi ka taamba ko noonkondo kehe omayele tage ya kungame,” osho a ti ngaaka. 
Okwa hokolola kutya ngele aantu ohaya longele kumwe nawa shoka ohashi kwathele okuhumitha nawa oshilongo komeho.
Okwa ti nonande ombelewa ndjoka ta yi muyo oya ka kala yi na omathaneko omawanawa ndele mboka ye na oku ga tula miilonga noku ga longitha itaya longele kumwe nena shilindi manga mokuya komeho.
Ashike omugundjukapolitika nguka okwa ti kutya ngashingeyi okuyele uunene okutya ko sha kwaashoka tadhilaadhilile oshitopolwa oshoka opo manga a yi mo mombelewa moka.


2019-03-22  Loide Jason

Tags: Khomas
Share on social media