New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / NSA otaka kuta aantu 11 500 mocensus

NSA otaka kuta aantu 11 500 mocensus

2022-01-25  Victoria Kaapanda

NSA otaka kuta aantu 11 500 mocensus
Top of a Page

Victoria kaapanda

Ehangano lyokuyalula aantu moshilongo lyoNamibia Statistics Agency (NSA) otali ka kuta aantu yeli 11 500 miilonga, opo oshilongo ashihe aantu ya vule okuyalulwa. 

Sha ikolela kuuyelele woshikundaneki shaNew Era, Omukuluntu wiliki mehangano lyokuyalula Alex Shimuafeni okwa ti, omayalulo ngoka oga tengenekwa gaka kaleko okuza muAguste numvo notaga kapula oshimaliwa shithike pobiliona N$1.1.

“Otatu kakuta aayaluli yeli 11 500. Omayindilo otaga ka ningwa okupitila komalungula oshilongo ashihe sha ikololela komilandu dha tulwa po kuuministeli wiilonga,” taya mukula ngaaka, konima yepulo lyaNew Era.

Shimuafeni okwati, anuwa ehangano ndyoka natango otalika yambindhindhwa niipundi 11 500 okuza koKenya oshali shamuhongi, okuningila aanilonga yakalonge nuupu.

Ta ti, ehangano lyokuyalula otali kafutile ashike olefa yitaafula mbyoka okuya koNamibia oshowo mpoka tayi kala omanga yili muka.

“Iitafula mbyoka ota tu keyi pewa oshali shamuhongi. Ndjoka onkalo ndjiigilile mendiki lyetu, ngaashi kwali wo twa yambindhindha nokashina koGPS  koEthopia omimvo ne, dha piti,” ta fatulula ngaaka.

Ta gwedhapo ta ti, oshimaliwa ashihe shoka tashi ka longithwa oobilliona 1.1, otashi ka fatululwa kutya otashi ka longithwa ngiini momasiku taga kalandula oshowo mpoka tashi ka za.  

Shimuafeni natango okwapopi kutya ethimbo ndika oshilongo sha taalela omukithi goCovid-19, otapu ka kala omilandu noompangu oompe okukondolola omukithi ngoka.

Ta gwedhapo kutya ehangano olyili metifa okulongekindha omapulapulo okupitila komalungula  okukalekapo omilando dhokukondolola oCovid-19. Omunashipundi gwehangano ndyoka Salomo Hai metumwalaka lye lyomvo omupe “Omvo gomayalulo -2022” okwa gwedhako kutya ehangano lyomayalulo olya tameka nomalongekindho gomayalulo gomvo 2021 ngoka kwali ga kalekwa omolwa omukithi goCovid-19.

“Otwa nkondopaleka iilonga yetu onga aakomeho yendiki lyokuyalula. Omwaalu otagu ende gwa uka pombanda tagu tuthanekele nkene tuna okulonga oshowo okukutha oonkatu dhomondjila. Omwaalu omwaanawa oshowo guli mondjila ohagu tulongitha nuupu  poompito ondhindji,” ta ti ngaaka.

Hei okwagwedhako kutya, omvo nguka ehangano lyomayalulo otashi vulika lyi kagandje omwaalu ogudhji gu vule omiyalu dha yalulwa omimvo dha piti.


2022-01-25  Victoria Kaapanda

Share on social media
Bottom of a page