New Era Newspaper

MTC Shares
Icon Collap
...
Home / NYS na-NCS tava ka manga oukuni 

NYS na-NCS tava ka manga oukuni 

2021-09-14  Staff Reporter

NYS na-NCS tava ka manga oukuni 
Top of a Page

Oshikondo shomavyulonghalo moNamibia nehangano lovanyasha loNational Youth Service ova ninga omutumba Etine opo va tule po eudafano lokukala tava longele kumwe.

Oikondo ei ivali oya ninga oshoongalele shi li kombinga nghee tava ka kala tava longele kumwe mokukwafela ovanadolongo ve li komavyulonghalo, novanyasha ve li komandiki omadeulo oNational Youth Service.

Komufala woshikondo shomavyulonghalo moNamibia, Commissioner General Raphael Hamunyela pamwe nomukulunhu wehangano lovanyasha Dr Felix Musukubili ova tula po eudafano opo va kale tava topolelafana ounongo, omayele kombinga nghee ovanadolongo novanyasha tava kala tava longo oinyangadalwa yavo yofikola komandiki okudeulwa. Ova popya kutya ovanyasha tava kala tava di komandiki omadeulo mo-NYS otava kala tava pewa oilonga koshikondo shomavyulonghalo, omanga vamwe otava kala hava ningile omadeulo avo komandiki omavyulonghalo moNamibia. Ova ti oikondo ei ivali otai kala i na ekwatafano liwa pokati kovanailonga, omo ovanailonga vokoshikondo shomavyulonghalo tava kala tava shakene novanailonga vokendiki lo-NYS opo va kale tava topolelafana ounongo.

Moshipopiwa shaye komufala woshikondo shomavyulonghalo Hamunyela okwa ti oshikondo shamavyulonghalo oshe lilongekida opo shi kale tashi longele kumwe no-NYS.

Hamunyela okwa ti mopaife ngaha oshikondo shomavyulonghalo otashi kala tashi topolelafana ouyelele kombinga yomadeulo ounamapya, nokombinga yoinyangadalwa ya yooloka hai longwa kovanadolongo melongelokumwe no-NYS. Okwa ti eshi otashi ka kwafela ovanadolongo vahapu komavyulonghalo, noku eta po omalunduluko mape komavyulonghalo ngeenge tashi ya pokudeula ovanadolongo. 

Okwa popya ta ti mopaife ngaha ovanailonga vokomavyulonghalo otave ke lihonga shihapu shipe pefimbo tava kala tava longele kumwe no-NYS.

Dr Felix Musukubili pefimbo loshoongalele okwa popya ta ti okwa pandula oshikondo shomavyulonghalo eshi sha dimina opo shi ka longele kumwe no-NYS. Musukubili okwa ti NYS ota kala ta topolelafana oilongifo yaye noshikondo shamavyulonghalo opo i kale tai longifwa kovanadolongo komavyulonghalo ngeenge tava ningi oinyangadalwa yavo yofikola.

Okwa ti NYS noshikondo shomavyulonghalo otava kala tava ningi omadeulo taa kala taa pewa ovanailonga e li kombinga nghee ovanadolongo novanyasha va pumbwa okukala tava longwa. Okwa weda po ta ti elalakano okukaleka po ekwatafano liwa pokati koshikondo shomavyulonghalo, nokuyandja omayakulo kovanyasha ngaashi eemhito doilonga. 

fhamalwa@nepc.com.na


2021-09-14  Staff Reporter

Share on social media
Bottom of a page