New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ohandi dengwa nai koluhepo 

Ohandi dengwa nai koluhepo 

2022-04-11  Festus Hamalwa

Ohandi dengwa nai koluhepo 

Festus Hamalwa

“Ohandi hepekwa konghalamwenyo, onda ninga eemwedi nanho ina ndi futwa, handi pewa ashike okakutu koufila komwendi. Fye nounona vange katu na eshi ha tuvelele, katu na ofewa yoku li kosha, onda pombolapo oikutu yange ndei ninga ominambo... Ohatu mono oixuna... Onda loloka.”

Lavinia Shitaleni (26) e na ounona vatatu–aka kakula oke na omido heyali nokahanana keemwedi hetatu–osho a hokolola ye ta xukula ehodi. Ta ti okaana kaye aka kanini oke li kalwa kuxe, manga xe younona vaye ava vakula keshi a pa a ama ounyuni, na iha tale ko kounona vaye. Shitaleni oo ha longo onga omunailonga womeumbo pomukunda Omalyata momudingonoko wOngha, okwa ti oha kwatwa komadiladilo madjuu, noheli hange ta dengaula ounona vaye veli vatatu omolwa onghalo yoluhepo oyo eli muyo. 

“Ame ofiye, nghi na tate, nghi na meme, aveshe ova xulifa mo 2016, yo odula oyo oyo nda dopa oGrade 10 yo oyo ndeli xula mofikola,” ta hokolola.  

Fiyo onena oku li meumbo lomuyandji waye woilonga eli moo ye aeke nounona vaye vatatu. Ta ti nghee omukulupe oo ali oye mwene weumbo a xulifa kape na vali ou hemu futu, okwa ninga eemwedi ina futwa.

Omukainhu ou okwa hokolola kutya meumbo omo okwe ya mo momudo 2019, kwa li eu ya okukala nomukulupe meumbo fiyo omukulupe ta xulifa omudo wa dja ko.

“Konima eshi omukulupe a xulifa inandi kala vali hadi futwa. Onda kala ashike hadi futwa okakutu koufila ko20kg,” Shitaleni ta hokolola.

Shitaleni okwa ti pamwe nounona vaye otava mono oixuna koluhepo kave na eefewa dokulikosha, ohave likosho ashike omeva vehe na ofewa, paife nokuli okwa kwatwa komukifi woshipa, ta totomoka ye ta ningi oupute.

“Okaana kange koshiveli ke na eedula hamano oha kai kokinda paife eshi haka futilwa ofikola kumushiinda shange,” Shitaleni ta ti.

Okwa ti fimbo limwe ohava nangalele ondjala naaka haka i kofikola ohaka dulu oku ya inaka lyasha.

“Paife onda kwatwa komhepo yokunwa omalodu. Ohandi piti ashike eengula nda yu ka keendingosho nounona vange fiyo osheshi etango latoka, shaashi kashi li dule vali” Shitaleni ta hokolola.

“Omulumenhu wange (xe yokanghelo) okwa fiya nge po efimbo kwa li ndina eteelelo leemwedi hetatu, ashike petameko okwa li ngaa tuli udite nawa. Konima eshi a mona kutya ondili pokumona okaana okwa tameka ta ti kake shi kaye ndee ta faduka po. Fiyo onena kandi shi kutya okuli peni.

 “Ihandi kofa vali nawa, ohadi kala ashike ndina oshinyenu shokaana kehe na xee. Omafimbo amwe ohandi kala hadi denge ounona medina loshinyenu,” Shitaleni ta hokolola.

Eshi opo nda mono okaana aka kokanghelo okwa li nda kwatwa komhepo yoku kadipaa, ashike okwa kala ena eitavelo kutya ka shili mondjila.

Okwa weda po ta ti naxe younona vaye ava vakula keshi kutya okuli peni nopa pita efimbo lile ina kwatafana naye. “Ohandi indile kovasamalia opo va yambididenge pamwe nounona vange nomakwafo oikulya, oikutu, eenghaku netalashe lokunangala ounona shaashi hava nangala ashike pedu,” Shitaleni ta ti.

Susana Sackaria oo ha kala meumbo omo hamu di Shitaleni ashike okwa kalela oilonga pamwe pelili okwa ti Shitaleni okwali ha futwa oN$400 hai di mopendjela yomukulupe (nakufya).

Okwa ti eshi omukulupe a xulifa osha ninga eshongo linene, kape na oshimaliwa.

“Eumbo ola ka fyuululwa po komukulu wange womulumenhu ou nda shikula ashike kali e na oilonga. Onghee onda ka ninga onghendambala opo ndi kala hadi futu Shitaleni okamaliwa shashona oule weemwedi nhatu ashike onda xulifa po okumufuta shaashi naame ka kwali ndi na oyuuyemo ihapu,” Sackaria ta hokolola.

Okwa ti okwa kala nokulombwela omukulu waye opo a kale ta futu Shitaleni ashike omukulu waye okwa kala ta ti kenasha oshimaliwa shokufuta ota dulu ashike okumufuta okakutu koufila ko20kg.

Kundana ina dula okupopya namwene weumbo shaashi ongodi yaye oyali ya dima.

Kwau e na ehalo lokuyambidida Shitaleni na kwatafane naye konomola yongodi yamushiinda shaye 0814376404.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-04-11  Festus Hamalwa

Share on social media