New Era Newspaper

Icon Collap
...
Home / Ohangwena ya ninga oihakanwa yokutulwa mokatoo

Ohangwena ya ninga oihakanwa yokutulwa mokatoo

2021-12-08  Festus Hamalwa

Ohangwena ya ninga oihakanwa yokutulwa mokatoo
Top of a Page

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaHangwena Inspector Kaume Itumba okwa ti ovakalimo vomoshitukulwa shaHangwena ova ninga oihakanwa yokukala tava tulwa mokatoo kookalyamupombo eshi ovanhu hava kanifa omaliko noshiliwa shavo.

Okwa ti unene tuu omukalo wokongodi oo unene u holike koolyamupombo okukala tava kengelele ovanhu va dja momikunda shaashi vati ova pu okuheka.

 Itumba okwa ti oitaashi yopolifi ohai kala ina ovanhu veli momwaalu muhapu veu ya okulopota eshi va tulwa mokatoo koolyamupombo ashike opolifi ihai shipondola okukala ya kwata po ovanhu ovo shaashi ihava kala ve shi vike.

Okwa ti ovanhu vamwe ove hole okuumbata oshimaliwa shihapu ngeenge tava ende keemadi momikunda eshi shili shanyika oshiponga neenghono.

Itumba okwa ti ovanhu vamwe oha kengelelwa eshi ha pulwa va fute tete oshimaliwa opo va pewe oilonga ashike konima  ngeenge omunhu okwa futu, kalyamupombo oha lundulula onomola yaye yongodi shaashi iha kala e na oilonga shili.

Edi Itumba okwe dipopya Etivali eshi a ninga eenghundafana naKundana  ta ti ovanhu ohava kanifa oshimaliwa shavo eshi hava kala tava tuminwa outumwalaka voipupulu keengodi davo kookalyamupombo kutya vati ovafindana  oshimaliwa ile omaano  onumba ashike mboli oipupulu.

“Konima ngeenge omunhu okwa lombwelwa kutya okwa findana oha pulwa opo a yandje omavalulilo ombaanga yaye nenomola dimwe dopaumwene nokonima kalyamupomba oha kufa ko oshimaliwa a shishe kombaanga,” Itumba ta ti.

Okwa ti ovanhu vamwe ohava tulwa mokatoo ngeenge veli pomashina okunanena oshimaliwa eshi hava kala tave li kundifwa kovanhu vena elalakano lokunyeka  po oshimaliwa.

 Itumba okwa  kungulila oshiwana opo shi kale shili oupafi ngeenge tashi nane oimaliwa peembanga nokukala sheli kaleka kokule nokupopya novanhu ve va shi.

“Xulifeipo okukala tamupopile peendingosho ile pokati kovanhu kutya ota mu kanana oshimaliwa shihapu shaashi eshi otashi yandje omhito koolyamupombo ve mu tete keendjila,”  Itumba ta ti.

Okwa ti unene tuu pefimbo eli lomatango manene oshiwana sha pumbwa okukala sha kotoka shaashi ookalyamupombo ohava kala tava kongo ouxupilo eshi hava kala tava kengelele ovanhu.

“Ovanhu ngeenge tava ka pashiyona navakwashipaleke kutya ova fiya po omunhu wokukelela meumbo shaashi efimbo eli olo unene omaumbo aa kala ta tewa,” Itumba ta ti.

Okwa ti ovanhu nava kale ta file oshisho eetuwa davo ngeenge va kofa shaashi okwa didilikwa ookalyamupombo ve hole okukala tava ende pomaumbo ovanhu va hala okuvaka po eetuwa.

“Natu longeleni kumwe opo tu lwife oimbuluma mOhangwena, oshiwana nashi kale shina eenomola dopolifi efimbo keshe opo shi kale tashi lopotele opolifi  oimbuluma,” Itumba ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na


2021-12-08  Festus Hamalwa

Share on social media
Bottom of a page