New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ohanona ya li ya ekelwahi oyi li monkalo ohwepo

Ohanona ya li ya ekelwahi oyi li monkalo ohwepo

2022-10-04  Victoria Kaapanda

Ohanona ya li ya ekelwahi oyi li monkalo ohwepo

Ohanona tayi tengenekwa yina omasiku omashona oya ningi elago sho kwa li ya hupu konima ya ekelwahi pooha ndho ndama yomeya momundhingoloko goRundu.

Sha ikolelela kepeko lyopolisi oshiningwanima shoka osha holoka mehuulilo shiwike, nohanona ndyoka okwa li yiitsuwa lopotundi 08h00.

Opolisi oya ti, ohanona ndyoka okwali yaka mona uuhaku meendeelo koshipangelo, hoka yili monkalo tayi etitha oonkondo.

Otaku hokololwa konima opolisi ya li ya yi molukongo, okwa li ya kwata po omukiintu gomimvo 18, ngoka ta fekelwa aningi oshiningwanima shoka.

Omakonakono gopolisi otaga tsikile.

Moshiningwanima shimwe, ohanona inaayandha okuvalwa tayi tengenekwa yina oomwendhi mbali okwali ya itsuwa komuntu gumwe ngoka ali apiti pu yo.

Ohanona ndyoka okwali ya itsuwa molukanda DRC koMondesa moshitopolwa shErongo.

Sigo ompaka kapena uuyelele kutya olye a ekelehi ohanona ndyoka.

Omakonakono gopolisi oge li metifa

Opolisi oya indile oshigwana shi hulithepo iiningwanima yolundhi ndoka.

Tayi ti, aakiintu mboka inaaya hala uunona naya kale taya thigi aanona mo mahala ga gamenwa, ngaashi iipangelo nenge momagumbo gaakwanezimo.

Ya gwedhapo ta ti, oku ekelahi oohanona ihaku kandula po sha, ihe oku eta shike uupyakandhi monkalamwenyo yomuntu.

Opolisi ya gwedhapo kutya kehe ngoka taka iyandha ena uupyakandhi wolundhi ndoka naya kale aluhe taya kongo omakwatho mpoka taya vulu, nongele oya nyengwa naya thike poongeleka, piipangelo oshowo poosasiona ndhoopolisi.

Saima Shekunyenge omuhingi mwenyo okwa ti, okwa ndhindhilike kutya mboka haya ekelehi oohanona unene aanyasha, yeli kohi yomimvo 25, mboka ye wete kutya kayeli methimbo lyokumona uunona.

‘’Oyendji aanona haya yi koosikola, kaayena ontseyo ya gwana kutya shoka taya ningi oshapuka no taya ndhipaga,’’ ta popi ngaaka.

Ta gwedhapo kutya omalongo oshowo oopologalama ndhokwaa ikutha omategelelo ondho dha pumbwa okundjipalekwa momikunda oshowo moondoolopa.

‘’Okwa uviteko oko taku etitha iiningwanima ayihe mbyoka yi holeke,” ta ti ngaaka.

– vkaapanda@nepc.com.na


2022-10-04  Victoria Kaapanda

Share on social media