New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oheyali apa, oheyali pee noheyali penya...Omufindani moshiindingili shOmaludi a pa keshe omukufimbinga N$700

Oheyali apa, oheyali pee noheyali penya...Omufindani moshiindingili shOmaludi a pa keshe omukufimbinga N$700

2023-06-07  Taimi Haihambo

Oheyali apa, oheyali pee noheyali penya...Omufindani moshiindingili shOmaludi a pa keshe omukufimbinga N$700

Shit i la Nghuti oo e li omuf indani nomuku fimbi ng a metalo loipindi lomaludi eengobe okwa popya kutya yee okwa tukulila ovakufimbinga voshivilo eshi aveshe ovo va li ve na eengobe da kufa ombinga oshimaliwa shoN$ 700.00 keshe umwe, konima eshi a findana omwaalu woimaliwa o N$ 15 000.00. 

Eshi okwe shi ninga opo a dule yoo okupa ovakufimbinga unene tuu ava inava mona omhito yokufindana. 

Ovanahambo vahapu ova li va tuwa omukumo ketalo loipindi omaludi eengobe momafiyafano oo a li mOkongo moshitukulwa shaHangwena, moshitunda shaUkwanyama oshivike sha dja ko. Umwe womovakufimbinga metalo loipindi omaludi eengobe George Ndakevondjo, okwa tumbula kutya elalakano lomaludi okuhanganifa a shi ke ovanahamb o nokushiivafana oshoyo okutala oilonga yavo ei hava longele eengobe ongovanahambo. 

Ndakevondjo okwa weda 

 

po yoo kutya elalakano likwao okutala nghee ovanahambo va kala hava lifa eengobe davo naashi da paluka komalutu. 

Eengobe edi ohadi yelekanifwa noku tala ei ya paluka lela kolutu opo i dule okukufa ombinga momaludi. 

Ndakevondjo okwa weda po yoo kutya ei oyo ashike omhito ovanhu hava dulu okumona efimano leengobe moshiwana nokutuwa omukumo. 

“Ovanhu vahapu ove shi ashike kutya eengobe oda fimana molwoikulya ei hadi yandje ashike odi na yoo oilonga imwe ya yooloka,” Ndakevondjo ta weda po. 

Nghuti okwa popya yoo kutya yee opo a dule okufindana omaludi aa okwa diinina oulifilo muwa weengobe daye. 

Okwa kala yoo ha tonatele eengobe daye efimbo alishe opo di dule okukala diwa okutalika komalutu. Nghuti okwa tumbula kutya omaludi eengobe okwa fimana shaashi oyo ashike omhito ovanahambo vahapu hava mono opo va dule okuulika oilonga yavo youdiinini. “Natango momukalo woudano wa tya ngaha omunhu opo ashike handi dulu okumona omhito opo ndi dule okushingifa eengobe dange,” Nghuti ta ti. 

Nghuti okwa twikila kutya omaludi ohaa yandje efimano moshiwana. 

Ohashi yandje yoo ohokwe yeengobe kovanahambo vahapu. Okwa twikila yoo nokupopya kutya omaludi eengobe okwa kala ko mounyuni wonale nokwa kala haa ningilwa ovanahambo vahapu opo va dule okupewa oilonga yavo youdiinini mokutonatela eengobe. Nghuti okwa yandja yoo omaudjuu oo va taalela ongovanahambo. ngaashi oulifilo wokokule. 

“Ohandi nane noudjuu opo ndi kale nda fya oshisho kutya eengobe dange odi na oulifilo muwa,” Nghuti ta ti. Okwa weda po yoo kutya omeva kombinga yaye kae shi nande omukundu washa. 

Nghuti ota pula yoo ombelewa yOmupresidente ngee otai dulu okuyandja ekwafo lonhele youlifilo muwa kovanahambo ava. 

“Ngeno shee ovanahambo ohatu yandje eshi hatu pumbwa okufuta opo tu dule oku pewa oulifilo muwa,” Nghuti ta weda po. 

Nghuti natango ota kunghilile yoo ounona ava ve li meefikola opo va kale hava ka talela po eehambo pomafudo opo va kale ve na ohokwe yoimuna. 


2023-06-07  Taimi Haihambo

Share on social media