New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oibofa 63 youmbudi wovanhu va kengelelwa oshimaliwa mOhangwena - Amakali

Oibofa 63 youmbudi wovanhu va kengelelwa oshimaliwa mOhangwena - Amakali

2022-06-10  Festus Hamalwa

Oibofa 63 youmbudi wovanhu va kengelelwa oshimaliwa mOhangwena - Amakali

Omukonakoni woimbuluma wopolifi moshitukulwa shaHangwena omupedu Commissioner Zacharia Amakali okwa ti neudo mOhangwena okwa lopotwa oibofa ihapu 63 kombinga yovanhu va tulwa mokatoo.

Okwa ti omwaalu muhapu wovanhu ohava kala va ngudumana poitaashi yopolifi tava kwena ve uya okulopota eshi va ninga oihakanwa yoimbuluma yoludi eli.

Okwa ti omwedi Mei ouna oibofa ili pombada, mwa lopotwa oibofa 30 yovanhu va ka nifa oshimaliwa shavo shi fike N$79417 omanga momwedi Aprili omwa lopotwa oibofa 23 noshimaliwa N$60697.

Okudja petameko laJuni fiyo opapa omwa lopotwa oibofa 10 novanhu va tulwa mokatoo eshi va ka nifa oshimaliwa shavo shi fik N$14687.

Eshi a ninga eenghundafana naKundana Etine Amakali okwa hokolola ta ti oibofa ihapu oyovanhu va tulwa mokatoo peembanga ngeenge tava kanana oshimaliwa ile tava tula oshimaliwa komavulilo avo eembanga.

“Ovanhu ngeenge tava i komashina okunanena oshimaliwa ohava pula omakwafo kovanhu vehe va shi nokonima ngeenge ova yandje eenomola douboba vavo ohava tulwa mokatoo nohave ke li hanga va ka nifa oshimaliwa shihapu,” Amakali ta ti.

Amakali okwa hokolola ta ti unene tuu ovanhu ve hole okutula oshimaliwa komavalulilo eembanga davo tava longifa kondje yombaanga ohava tulwa mokatoo unene. Ta ti ookalyamupombo ohava tula oshimaliwa keembanga davo ponhele yokulongifa eenomola yamwene woshimaliwa. Okwa ti ovanhu vamwe ove hole okuyandja eengodi davo ku na omatumwalaka oshimaliwa sha tumwa eshi konima omunhu ha tu mu ko diva oshimaliwa sha uka kongodi yaye.

Amakali okwa kunghila oshiwana opo shi kale sha kotoka ngeenge tashi i keembanga efimbo keshe.

“Ovanhu nava xulife po okukala tava pula omakwafo kovanhu vehe va shi ngeenge ve li keembanga shaashi oshanyika oshiponga ngeenge omunhu ku mu shi kutya oha di peni, konima ngeenge okwa vake ko oshimaliwa shoye ito mu mono vali,” Amakali ta ti.

Onghee okwa weda po ta ti oshiwana nashi kala tashi pula omakwafo kovakeleli vomaliko hava longo peembanga opo ngeenge omunhu okwa ka nifa oshimaliwa shaye ota dulu oku a luka opo e uye a landule omukeleli womaliko oo.

fhmalwa@nepc.com.na


2022-06-10  Festus Hamalwa

Share on social media