New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oiponga yeetuwa iheyali ya lopotwa moWindhoek Omaandaxa

Oiponga yeetuwa iheyali ya lopotwa moWindhoek Omaandaxa

2022-05-18  Festus Hamalwa

Oiponga yeetuwa iheyali ya lopotwa moWindhoek Omaandaxa

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaKhomas Warrant Silas Shipandeni okwa ti oiponga iheyali oya lopotwa moWindhoek moule weevili hamano mefiku limwe okudja lwopotundi 12h00 fiyo 18h30.

Okwa ti moiponga ine inamu lopotwa mwa monena omunhu oshiponga omanga oiponga itatu omo ashike mwa lopotwa mwa monena ovanhu oshiponga.

Pefimbo a ninga eenghundafana naKundana Etivali Shipandeni okwa ti ovanhu va mona oiponga ova twalwa koipangelo opo va ka mone epango lopaumamiti shaashi vamwe ova mona oshiponga neenghono.

Okwa hokolola ta ti moiponga ya lopotwa omwa kwatelwa okamatyona keedula 13 vati ke lidenga motuwa eshi kwa li taka lotoka ka uka mopate.

Okwa kunghilila ovashingi veetuwa opo va kale alushe tave liufa komadidiliko omeendjila a tulwa po opo ku kelelwe oiponga ihapu nomwaalu wovanhu tava lemanene moiponga yeetuwa.

Onghee okwa ti osha fimana ngeenge omushingi te liufa komadidiliko oo a tulwa meendjila efimbo keshe.

“Ovadali nava kale tava yandje ehongo kounona vavo nghee ve na okukala tava tauluka opate shaashi eshi otashi kwafele okukelela ounona vaha ninge oihakanwa yokulyatwa keetuwa,” Shipandeni ta ti.

Okwa kunghilila oovene veetuwa opo va kale tava ningile oyeendifo yavo omakonakono tete opo va tale ngeenge otai dulu okushingwa kopate ile pamwe oya pumbwa oku ya kongalashe manga ina i ya mopate.

 Okwa weda po ta ti oshiwana ina shi pititwa okushinga shili koshi yodungo yomalodu shaashi eshi osha nyika oshiponga ngeenge omunhu tashi ngi a kolwa eshi hashi eta opo omushingi a nyengwe okukonakona oshiendifo shaye. -fhamalwa@nepc.com.na


2022-05-18  Festus Hamalwa

Share on social media