New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Oixuna kodolongo yaShikango!

Oixuna kodolongo yaShikango!

2022-04-19  Festus Hamalwa

Oixuna kodolongo yaShikango!

Ovanadolongo koshitaashi shopolifi yaShikango otava nyenyeta tava ti kutya ovalulilwa konghalo ii, vati fi ondjala yamemememe vo tava monifwa oixuna kovapolifi.

Omulumenhu weedula 38 ina hala edina laye la tumbulwa, okwa hololela Kundana ta ti okwa kala oule weemwedi mbali modolongo yaShikango konima eshi kwa li a kwatwa nomandini omahooli.

Okwa ti pefimbo kwa li eli modolongo okwa kala ta mono oixuna pamwe novanadolongo vakwao eshi va kala tava dengwa kodjala shaashi oikulya ei hai kwali hava pewa ina i va wanena.

Okwa ti ovanadolongo ve li kepango lomikifi da yooloka ohava xulifa po okunwa omiti davo shaashi ihava pewa oikulya ya wana opo va dule oku nwa omiti davo. Ovanadolongo ngeenge va etelwa oikulya kovakwapata vavo iha i pitikilwa mo.

“Oikulya modolongo ohai kondjelwa shaashi iha i kala ye tuwanena,” ta hokolola,” ta hokolola

Okwa weda po ta ti kakukutu komatanga opolifi yaNamibia okwa pumbwa oku talela po odolongo yaShikango opo a tale monghalo omo mu na ovanadolongo.

Meenghundafana naKundana Etine kakukutu komatanga opolifi yaNamibia Inspector General Sebastian Ndeitunga okwa ti oshikumungu eshi tashi ningwa kovapolifi kOshikango ka shili mondjila eshi ta ku hokololwa kutya vati itava longo pauyuki. Ndeitunga okwa ti ombelewa yaye oya kwashipaleka kutya keedolongo oku na oikulya ya wanena ovanadolongo moshilongo.

“Ovapolifi hava longele keedolongo nava kwashipaleke kutya ovanadolongo ova pewa oikulya ya wana, ovanhu ve li kepango ove na omiti davo efimbo keshe nokukala yoo vali tava twala ovanadolongo va pumbwa omayakulo opauhaku koipangelo,” Ndeitunga ta ti.

Okwa kunghilila ovapolifi opo ve li kaleke kokule noilonga ya nyika oulingilingi unene tuu ngeenge tava pewa oinima yovanadolongo.

“Ngeenge omunadolongo oku na oupyakadi nokulya oikulya ei hai telekwa meedolongo okwa manguluka okukala a ka lendelwa oikulya yaye kovanambelewa vopolifi,” Ndeitunga ta ti.

Okwa weda po ta ti ovapolifi nava kale tava longo nelitulemo okukala tava konakona oinima hai etwalwa ovanadolongo shaashi okwa didilikwa oshiwana shi hole okuvakela oinima ya nyika oshiponga modolongo ngaashi oingangamwifi.

“Ngeenge omupolifi ita longo payuuki na lopotwe opo tu dule okukala twemu ka tukila onghatu,” Ndeitunga ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-04-19  Festus Hamalwa

Share on social media