New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okaana monghalo ii eshi ka lika keembwa deePitbull

Okaana monghalo ii eshi ka lika keembwa deePitbull

2023-01-31  Festus Hamalwa

Okaana monghalo ii eshi ka lika keembwa deePitbull

Okaana kokakadona keedula nhee oka tambulilwa moshipangelo shaSwakopmund notaku hokololwa kutya oke li monghalo ii konima eshi vati ka ponokelwa nokulika keembwa doludi lopitbull.

Oshiningwanima eshi osha ningwa mexuliloshivike molukanda Mondesa efimbo lokomatango lwopotundi 18h00.

Eembwa doludi loPitbull oda talika ko onga eembwa hadi dipaa, novanhu vahapu ova pula opo di kufwe mo mokati kovanhu nokuya momake epangelo, omolwoiponga nomadipao mahapu oo haa ningwa keembwa edi moNamibia, nomounyuni aushe. 

Noku li moilongo imwe mounyuni eembwa edi inadi pitikwa mo 

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa Erongo Inspector Ileni Shapumba okwa hokolola ta ti okaana oka hangika taka ende mepandaanda pefimo leembwa da pitifwa mo moluumbo koovene vado, noda li mepandaanda nomunhu womeumbo omo hadi di.

Omulumenhu vati okwa dulika eenghono keembwa odo da xutuka mo momake aye, noku lihanena epandaanda.

Opolifi oya hokolola tai ti nakuninga oshihakanwa okwa nukilwa kombwa imwe ndele tai mu dedaula medu noku mu ninga oipute.

Ombwa oi li momake opolifi koshitaasi nomakonakono opolifi noshoyo elelo lodoolopa yaSwakopmund otaa twikile. 

Opolifi oya kunghilila oovene veembwa ngeenge tava pitifa mo eembwa davo moluumbo opo va kale alushe va kokela eembwa davo shaashi ope na eembwa dimwe hadi kala da hala okunukila ovanhu.

Eshi a kwatafana naKundana omunambelewawiliki welelo lodoolopa yaSwakopmund Alfeus Banjamin okwa ti ombelewa yaye otai ka kala ya kwatafana novadali vokaana ka lika keembwa noshoyo namwene weembwa opo va kundafane kombinga yoshikumungu eshi.

fhamalwa@nepc.com.na


2023-01-31  Festus Hamalwa

Share on social media