New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okaana nomukulupe (62) va kwatwa onghonga 

Okaana nomukulupe (62) va kwatwa onghonga 

2022-01-11  Festus Hamalwa

Okaana nomukulupe (62) va kwatwa onghonga 
Top of a Page

Okaana keedula 17 oka kwatwa onghonga kovalumenhu vatatu Etitano efimbo longula potundi 10h00 mOniipa moshitukulwa shaShikoto.

Omukonakoni woimbuluma wopolifi moshitukulwa shaShikoto omupedu commissioner Petrus Shigwedha okwa hokolola ta ti okaana oka lefa otuwa ta ka ti kutya okayuka kofitola yeeshi kOniipa, ashike motuwa oka hanga mo ovalumenhu vatatu.

Okwa hokolola ta ti vati ovafekelwa ova pula okaana ngeenge oke na oshimaliwa shihapu nongodi yopeke, ashike okaana oka nyamukula kutya ka kena eshi ke na.

Ovafekelwa ova endelela opo va shinge va uka moixwa ndele tava kanghameke otuwa yavo koshi yomuti.

Vati omufekelwa umwe kwa tameka ta pula okaana opo vaye nako moixulo ashike okaana ka kwali ka hala.

Okudja opo omufekelwa umwe okwa kufa ombele yokapi ta ti kutya otatu okaana ngeenge inaka hala okuya moixulo novafekelwa aveshe.

Ovafekelwa ova tameka okudula okaana oikutu ndele aveshe tava i nokaana moixulo.

Opolifi oya ti konima eshi ovafekelwa va ningila okaana oushada yopaixulo ova faduka po. 

Ovafekelwa ina va kwatwa po natango, nonomola yotuwa yavo ina i konekwa kutya oili ngeipi.

Okaana oka twalwa koshipangelo opo ka ka ningilwe omakonakono opaunamiti.

Lopokati opo omukulupe weedula 62 naye okwa kwatwa onghonga eshi okwa li tadi keendingosho dili pomukunda wavo efimbo lokonguloshi pomukunda Onyome mOshikoto.

Omukulupe eshi eli mondjila okwa shakeneka omufekelwa ndele temu nukile nokutamkeka temu dula oikutu yaye fiyo tai naye moixulo.

Opolifi oya ti omufekelwa ina kwatwa po shaashi okwa faduka po konima eshi a longela omukulupe oushada. 

Omakonakono opolifi otaa twikile moibofa aishe womakwatonghonga.

–  fhamalwa@nepc.com.na


2022-01-11  Festus Hamalwa

Share on social media
Bottom of a page