New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okakadona vati ka mitikwa kuxe

Okakadona vati ka mitikwa kuxe

2022-06-06  Festus Hamalwa

Okakadona vati ka mitikwa kuxe

Okakadona keedula 18 oke na eteelelo leemwedi hayali konima eshi ka kala nokukwatwa onghonga kuxe ou a hombola ina.

Oshiningwanima eshi tete osha ningwa momudo 2018 eshi okakadona kwa li ke na eedula 14 pefimbo eshi vati ka kala nokukwatwa onghonga kuxe meumbo lavo moWindhoek.

Vati omufekelwa oo weedula 39 okwa ka kala nokutwikila ta ningle okaana ominyonena dopaixulo eshi natango a ya nako moixulo omudo 2021 fiyo okaana taka ningi eteelelo.

Nakuninga oshihakanwa nomufekelwa aveshe ovakwashiwana vaZimbwabwe.

Edi oda kolekwa komupopiliko wopolifi moshitukulwa shaKhomas Warrant Silas Shipandeni eshi a hokolola ta ti omufekelwa okwa kwatwa po Etivali loshivike sha dja ko konima eshi ovakwapata va lopotela opolifi kutya okaana oke na etelelo laxe.

Shipandeni okwa ti konima oivike ivali ovakulunhu vokaana ove ka pula kutya olyelye mwene weteelelo lako ashike okaana oka nyamukula kutya olaxe ou a kala ha i nako moixulo loikando ya yooloka.

Vati ina yokaana okwa li a kumwa unene eshi va uda kutya okaana oka mitikwa kuxee shaashi kakwa li tava fekelele omunyeumbo ou a ningile okaana kaye oushada wopaixulo.

Umwe womovakwapata ou e li xekulu yokaana, okwa lombwela New Era ta ti okaana oke uya moNamibia mo2018 nelalakano opo ka tameke ofikola.

“Okaana eshi ka tameka ofikola oka kala haka twalwa nokukatalwa kofikola notuwa kuxe ashike omufekelwa okwa kala ha i moixulo nokaana motuwa moixwa ngeenge tava di kofikola nako,” xekulu ta hokolola.

Xekulu okwa hokolola ta ti omafimbo amwe okaana vati ohaka faula eetundi eshi hava kala ashike moixwa motuwa ta ka ningilwa oushada wopaixulo efiku alishe.

 “Okudja opo omufekelwa eshi a mona kutya ovakwapata vokaana ova uda kutya oye a mitika okaana vati omufekelwa okwa tameke ta ningile ina yokaana nokaana omatilifo kutya vati ote va dipaa ngeenge ova lopotele opolifi,” xeekulu ta hokolola.

Okwa hokolola ta ti okudja opo ova shivifila ouministeli woukashikekookanhu nopolifi opo omufekelwa a kale a kwatwa po meendelelo.

Ina yokaana okwa patulula oshibofa Omaandaxa oshivike sha dja ko eshi shi li sha eta opo omufekelwa a kale a kwatwa po.

Omufekelwa okwa holoka momhangu yaKatutura eshi ta pangulilwa oshibofa shomahepeko opaixulo.

Omufekelwa ota kala mokakuma konima eshi oshibofa shaye sha undulilwa komafiku 3 Aguste 2022 manga taku ningwa omakonakono.

- fhamalwa@nepc.com.na


2022-06-06  Festus Hamalwa

Share on social media