New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okudunga ombike kwe mu kufa koshi

Okudunga ombike kwe mu kufa koshi

2022-10-21  Festus Hamalwa

Okudunga ombike kwe mu kufa koshi

Martha Kandjebo weedula 50 okwa hokolola ta ti oha teleke nokulandifa ombike opo a dule okulandela ovatekulu vaye oikulya nomidjalofikola.

Omukalimo womomukunda Omauni moshitukulwa shaHangwena okwa ti ombike ohai mu etele oshimaliwa shihapu shaashi vati okwe shi pondola nokutunga eumbo laye.

Onghee okwa ti oku na omukumo shaashi ovanhu vomomudingonoko wavo ova fimaneka omufyuululwakalo okukala tava nu ombike ngaashi naana sha kala keedula da pita.

Oha ningi ombike yeenyandi, yeenghekete noshoyo momauni.

Kandjebo okwa ti paife ngaha ota landifa ombike oule weedula 10.

“Ohandi landifa yoo vali omaxuku nodjove noshoyo oimbale opo ndi dule okushakeneka epangelo ondjilakati,” Kandjebo ta ti. Okwa ti momukunda wavo omu na oinyangadalwa ihapu hai dulu oku va etela oyuuyemo.

“Ohatu indile epangelo opo li kale tali yambidida ovanhu nafye ava tu li momikunda shaashi na fye ohatu kala twa hala okuninga eepoloyela detu,” ta ti. Okwa weda ta ti unene ngeenge ku na omuloka muwa ohava kala ve na omhito iwa yokulonga oikunomwa yavo. Okwa twa ovakainhu vakwao omukumo opo navo va kale tava nyangadala va mone oshimaliwa shokuyambidida ounona vavo.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-10-21  Festus Hamalwa

Share on social media