New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okugandja iilonga kaakiintu otashi shunitha omahepekathano pevi- Nashilongo

Okugandja iilonga kaakiintu otashi shunitha omahepekathano pevi- Nashilongo

2020-01-22  Loide Jason

Okugandja iilonga kaakiintu otashi shunitha omahepekathano pevi- Nashilongo

WINDHOEK - Omutse gwehangano ndyoka tali lwitha omahepeko gwookakwashike kookantu moshilongo lyedhina Monica Gender Based Violence Solution Centre, Shaanika Nashilongo ota indile aanangeshefa noshowo aagandji yiilonga mboka ya pumbwa aaniilonga opo ya konge oku pitila mombelewa yawo otashi shunithe omahepekathano gwomomagumbo pevi.

Nashilongo okwa hokolola kutya ngashingeyi oya dhidhilika kutya, omahepeko gwomomagumbo, unene pokati koomeme notate,  otaga holoka unene ngele oomeme kaye na iilonga oshoka aalument ohaya kala ya iyageka oku pulwa kehe shimwe momagumbo.

Okwa ti kutya ngashingeyi okwa ninga onkambadhala opo a pule aakiintu ayehe koonono moshitopolwa sha Khomas mboka kaye na iilonga ya fale oombapila dhawo dhokukonga iilonga opo woo ye ya wape oku kala ya gwedhelwa po uunongo nkene aantu ya pumbwa okwiihumbata kiilonga hoka.

Nashilongo okwati ngashingeyi aakiintu yevulithe 1700 oya tula mo oombapila dhawo dho ku konga iilonga mbyoka na sho ta tu popi ngeyi yeli yane oya kuthwa po nale .

“Sho a shike aantu ya mono oshinima shika moshikundaneki moka , oya tameka nale oku tudhengela na aagandji yeli ya tatu oya kutha po aakiintu yeli yane,” osho omunongo mwaashoka a hokolola.
Okwa tsikileko kutya aagandji yiilonga oya pumbwa oku kala taye ya dhengele ngele oya hala aaniilonga ya dhindwa nawa  noyapyokoka. “ Tse ngiika otuna aakiintu yena uunongo wi ili na oyena woo oonzapo dha yooloka ngaashi oodegree minima ya yooloka, oodiploma nadho woo minima ya yooloka, oondondo onti 12 noshowo mboka kaye na nande oosha. 

Onkee shili mondjila noshuuka ngele omuntu etu dhengele opo tu mupe aantu mboka ya pyokoka nawa,” osho Nashilongo a hokolola ngaaka. 

Okwali a ningi oshigongi shaatoolinkundana momaandaha gwoshiwike shika, sha ningilwa molukanda lwedhina Hakahana moKatutura moshilandopangelo, moka a pula aakiintu ayehe mboka kayena iilonga ya fala omayindilo gawo noshwo oonzapo dhawo kombelewa ye ya vule oku ya kongela iilonga mbyoka.
“Nonando shika otashi pula iimaliwa oyindji, onkee twa tokola opo tu longithe oshimaliwa shoka twali twa yambidhidhwa kehangano lyedhina MTC omvula ya ziko tu vule oku kala twa kwathela oomeme boka,” Nashilongo a hokolola nomukumo. Okwati ngele aantu mboka ya mona iilonga ayehe nena otaya ka ta mununa oshikonga shika opo ya vule woo oku keshi ninga kiitopolwa ayihe moshilongo ,oshoka opuna nale oomeme yamwe kiitopolwa yimwe taya pula ehangano ndika lyiye popepi nayo.


2020-01-22  Loide Jason

Tags: Khomas
Share on social media