New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okukelela okudule okupanga.....Ounona voumati va pewa eetundi doku livangeka oimbuluma

Okukelela okudule okupanga.....Ounona voumati va pewa eetundi doku livangeka oimbuluma

2022-10-17  Festus Hamalwa

Okukelela okudule okupanga.....Ounona voumati va pewa eetundi doku livangeka oimbuluma

Ounona vofikola voumati 100 ova pewa ehongo nouyelele nghee ve na okukala tave li humbata noshoyo oku li kaleka kokule nokulonga oimbuluma.

Ovanafikola va dja keefikola da yooloka domoshitukulwa shaShikoto okwa li va shakena kosekundofikola Etosha modoolopa yaTsumeb Etitano opo va topolafane omayelele nokupewa ehongo nghee ve na okukala tave li humbata ngeenge ve li mofikola ile keumbo. Ounona voumati ova pewa ehongo longushu nghee ve na okukala tave li kaleke kokule nokulonga oimbuluma ngaashi okukwatwa ovakainhu onghonga, okudipaa noshoyo okufimaneka ounona voukadona mofikola ile keumbo. Elalakano lokuyandje ehongo kounona vofikola voumati okuxwaxwameka ovanafikola va kale ve na eudeko la wana nghee omulumenhu a pumbwa okukala te li umbata ngeenge ta kulu.

Moshipopiwa shaye omukulunhu wehongo moshitukulwa shaShikoto Alleta Eises okwa ti ombelewa yaye otai lalakanena okuyandja ehongo kounona voumati opo vaha kwatwa komhepo yokulongela ovakainhu omahepeko omomaumbo.

Okwa ti ombelewa yaye oya didilika ounona voumati ovo unene hava longo oimbuluma eshi hava kala tava longele ovakainhu ominyonena momaumbo, okunyeka ovanhu omaliko avo, okunwa oingangamwifi nomalodu onghee naashi osha eta opo ombelewa yehongo mOshikoto i kale ya tota po opolongalama yokuyandja eetundi kounona voumati ve li mofikola unene tuu moshikandjolongo Oshivelo.

“Ohatu lalakanene opo ounona voumati va kale ve na etilo kalunga, va fimaneke ovakainhu novakulunhu vavo noshoyo okukala kokula nokukufa ombinga momalwodi,” Eises ta ti.

Okwa kunghilila ovanafikola opo ve litulemo moilongwa yavo yofikola opo va dule okukaninga ovanashilonga va yooloka.  Eises okwa weda po ta ti ounona voumati na ve li kaleke kokule nokukala ve li mekwatafano lopaihole noukadona shaashi eshi otashi piyaneke elihongo lavo. Johannes Vatilifa weedula 13, eli mondodo onhi-8 pofikola Ondundu Combined Schoolo okwa lombwela Kundana ta ti ova pewa ouyelele wa fimana tau va kalele okukala tava longo oimbuluma.

“Otwa longwa opo tuha ningile ovakainhu oushada wopaixulo eshi shi li sha nyika oshiponga neenghono, otwa longwa yoo vali tu kale twa fimaneka ovakainhu nounona voukadona,” Vatilifa ta ti. Joel Natangwe e li mondodo onhi-8 kosekundofikola Etosha okwa ti okwa pandula unene ombelelwa yehongo mOshikoto eshi la tota po opolongalama ei yokukala tai yandje ehongo kounona voumati nghee ve na okuliumbata.

Natangwe okwa ti ota ka topolafana ouyelele va pewa nookaume kaye shaashi ehongo va pewa ota li kwafele nokaume kaye va kale itava longo oimbuluma. fhmalwa@nepc.com.na


2022-10-17  Festus Hamalwa

Share on social media