New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Okwa kanifa ehalo lokulonga eshi vati a tulwa omaadi eenanga moshipala komudali

Okwa kanifa ehalo lokulonga eshi vati a tulwa omaadi eenanga moshipala komudali

2022-10-05  Festus Hamalwa

Okwa kanifa ehalo lokulonga eshi vati a tulwa omaadi eenanga moshipala komudali

Festus Hamalwa

Ovahongifikola kOndeka Combined School i li momukunda Onangombe moshikandjohoololo Anamulenge, moshitukulwa shaMusati, ova fiwa monghumwe konima eshi umwe womuvo a xuwa omaadi vehe shi kutya oashike komudali wokaana kopofikola yavo.

Oshiningwanima eshi osha ningwa omwedi wa dja ko pofikola opo.

Otaku hokololwa omudali wonhumba a ya pofikola opo nelalakano loku ka tala nghee okaana kaye take shi endifa mofikola, ndele ohaluka ashike manga ta popi nomulongi wokaana kaye, omudali ou a kufa omaadi oo ta ti o eenhanga ndele ta vaveke omuhongi moshipala. 

Meenghundafana a ninga naKundana omuhongifikola okwa hokolola ta ti okwa kumwifwa koshiningwanima eshi shomudali ehe shi kutya okwa dja peni nota a ti shike.

“Ihandi kofa vali nawa. Ina ndi manguluka vali ngeenge ndi li kofikola ile keumbo shaashi ohandi kala alushe ha ndi lipula kombinga yoshiningwanima eshi sha tilifa nge,” ta hokolola.

Okwa hokolola ta ti omudali okwa li e uya okutala omambo noinyangadalwa yokaana kaye ke li mondodo onhivali efimbo longula.

“Onda hangika ndi li omutumba koshipundi hatu kundafana nomudali oo kombinga yoinyangadalwa yokaana kaye. Manga nda tala membo lokaana kaye onda ka mona ashike eshi e kwete nge moshipala ta vaeke nge omaadi eenanga oo e uya na mo e li moukende vavali,” ta hokolola.

Okwa ti eshi e mu pula okwe mu kutya oshike te mu tula omaadi moshipala okwe mu nyamukula kutya okwa hala a ninge omutumwa waye.

“Okwa lombwela nge ta ti okwa hala okutuma nge ndi twale okakende kamwe komaadi kombelewa yomukulunhufikola ashike ame onde shi anya.”

“Konima yefimbo okwa lombwela nge ta ti otai kombelewa yomukulunhufikola yemwene opo e mu twalele okakende oko komaadi noku mu lombwela kutya okwa va e ka nge omaadi,” ta ti.

Okwa hokolola ta ti okwa ninga onghendabala opo a ka popya nomukulunhufikola opo omunafikola oo a kale a dja mo mongudu yaye shaashi ita kala a manguluka ngeenge ta longo a tala omunafikola womudali oo.

Onghee okwa ti okaana oko oka lundulilwa mongudu imwe i li pofikola opo.

Okwa yelifa ta ti fiyo opapa omudali ou ina yandja e tomeno kutya omolwashike e mu tula omaadi moshipala.

“Onda faneka opo ndi kale nda kwatafana nombelewa yomukulunhuwiliki wehongo moshitukulwa shetu opo ndi dule okukala nda tuminwa kofikola imwe shaashi paife ina ndi manguluka ngeenge ndi li momudingoko omu,” ta hokolola.

Okwa weda po ta ti efikulo opolifi nayo okwa li u fanwa opo i ningile omudali ou omapulapulo ashike kwa anya okuyandja etomeno kutya omolwashike e mu tula omaadi.

Umwe womuhongifikola a longo pofikola opo okwa lombwela Kundana ta ti ova kumwifwa koshiningwanima eshi ina ve shi mona nale pofikola opo.

“Nafye otwa tila paife eshi tu li momukunda omu. Fyee otwa dja komakule opo tu uye okulongela oku ashike paife ohatu ningilwa oinima itilifa,” ta hokolola.

Okwa weda po ta ti kashipu ngeenge omuhongifikola a ka longela komakule unene tuu komihoko da yooloka.

Eshi a kwatafana naKundana omukulunhuwiliki wehongo mOmusati Benny Eiseb okwa ti ouyelele owa fika kombelewa yaye kombinga yomudali a tula omuhongifikola omaadi moshipala.

“Onda tuma ovanambelewa va kula opo vaye kofikola oyo va ka ninge omakonakono kombinga yoshikumungu eshi,” Eiseb ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na

 

 


2022-10-05  Festus Hamalwa

Share on social media