New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omahekeb 20 ǁōgu Covid-19 digs koro ||khâgu !nâ !nuri hâ

Omahekeb 20 ǁōgu Covid-19 digs koro ||khâgu !nâ !nuri hâ

2021-05-26  Kuzeeko Tjitemisa

Omahekeb 20 ǁōgu Covid-19 digs koro ||khâgu !nâ !nuri hâ

Omahekeb ge 20 ǁōgu, Covid-19 ǁōs ǀkha !gaeǁaresa ūhâga nē kurib di !Khanna xu !Khaitsâb dis kōse !nuri hâ. 

ǀKharib di mîgowaba-aob Tauno Iilekab ge ǂoa ge wekheb Donertaxs ai ge mî, nē mâsib ge a ǁgarisa îs !âǀhuru-aon ǂnûsa Wunstaxs ai ūhâhesa. 

Nē ǂnûs ge ǀkharisi mûǂamaob Pio Ngenateb xa ge aiǂnûbahe hâ i tsî !hoaǂams âsa, ǂharo ra !gôagu Covid-19 ǁōgu disa gowaǀîs ai ge hâ i. 

ǂOa ge kurib !nâ ge Aoǁkhumuǁkhâba xu Hôasoreb !nâ !nurihe hâ i 11 Covid-19 di ǁōgu ǀkha i ra ǀgoweǀnōhe o, ob ge Iilekaba ge mî 20 ǁōgu ge nē kurib di !Khanna xu 18 !Khaitsâb dis kōse a !nurihes di !gôab a ǀgapi tsî 65%gu hoa ǁōgu nē ǀkharib !nâ ge hâgu diga ra ǂnûǁkhaebasa. 

Iilekab ge mîsa !oab ge !nurib ǀkharisi Covid-19 mâsigu ai oe-ams !ereamsa ūhâsa ra mî, nē ǁōgu ra !aroma xūn di ǀgui-i, !onkhaodi hîa !âis !nurigu !nâ ra hâdi xa ra !aromahe tsî ǀgamǁîse, ǀaesen ra khoen ǁaeb ai ǀaeǁgâuga sari tama hâ tsî ǀnai i !onkhao hâ hîa ǀgui ǀae!khōsa ra ôatsoatsoas tsîna. 

ǁNā ǂnûs hîa ge ǀKharisi Komites ǂŌǂōsiga Mûǂams dis ǁanin xas tsîna ǁhao!nâhe hâ is tawab ge, Nganateba -ǁîb ǂâiǂhansensa !kharaga xūn hîa nēti ī ǂhīgudi coronas dide ra ǂharo kain ǂnamipe gere gowaǂui. 

Nganateb ge ge mî, ǂnuwidi khoena ā!khaigu !nâ hâs, Covid-19 ǁguisa ǂurusib ǁgaraga ǂhaitsi !khain !nâ ǁnâuǀnam tama is, !ereamo!nâxa tanisens ǀhûhâsigu khoena xu tsî ǁkhāti ǁguisa ǁgaragu tsî ǀgauga sîsenxa kai tama is hân ge xūn hîa nē ǁōs di ǁkhaesa ra īǁoa kaisa. 

Nganateb ge ǂhanub !auga mâ ǀaedī-aona ge ǂgan, in ǀoasa ôa!nâdi tsî !âide ǁîn ǀae-aon ai dī hîa ǁkhais ǀkha a ǀgui ǁgauǁgaude ūhâna. 

Dr Sarel Barnardi hîa aitsama mâbasen ǀaedī-aob ge ge mî, !onkhaodi hîa Covid-19 !nurigu !nâ ra hâdi ra !nāsa ǁaeba aitsama ǀae-aon hîa N$800 ǂhanub !auga hâ ǀae!khō!oabadi tawa Covid-19 !âide dīs !aroma ra mātarehesa ūhâ tama ra i !khais xa ra !aromahe, ǁnā-amagan ge nē ǀae-aona ǁgauǁgaun hîa hân !aroma ǀae!khōhe tsî ra sî-oahe. 

Nē nûs ge ǁkhāti !hao!nāsi ǂgaeǂguide ge ǁguiǂam, !hao!nāsise ra ǁōgu tawa dīhe ǀgaugu tsî ǀhaode ǀoroǀorosa, !gōsase khoena ǂgaoǂgao!nâ in Covid-19 ǂurusib ǁgaraga hoaǁae ǁnâuǀnam. 

Komites ge ge mî, !nāsa Covid-19 ǀasa !nae!khaidi ǁnān hîa ǁkhōde xu ra hāna xu hâsa. 

Otjinenes ǁhûi!nâǂharis ǂgiǂgosi ǀawemā-aob Erwin Katjizeub ge ge mî, ǀawa!namn tsîn sīn kara xawe nē ǂnuwidi khoena ǀgaub !nâ ǂgās !gomsiba ra ūhâsa, ǀgamse ǀguin !nāsa ǁaega ra sī amaga.


2021-05-26  Kuzeeko Tjitemisa

Share on social media