New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omalelo opamufyuululwakalo itaa popile omashenge ...Vati Ovanamibia ove na omahepenena nai

Omalelo opamufyuululwakalo itaa popile omashenge ...Vati Ovanamibia ove na omahepenena nai

2023-05-26  Taimi Haihambo

Omalelo opamufyuululwakalo itaa popile omashenge ...Vati Ovanamibia ove na omahepenena nai

ONGWEDIVA - Omupopiliko welelo lopamufyuululwakalo lOukwanyama Andreas Naikaku okwa holola enyeme laye ponhele yelelo alishe laUkwanyama kombinga yediladilo la ningwa komhangu ya shiya ko yoSupreme Court, opo omashenge a tambulwe ko moNamibia. 

Naikaku okwa popya kutya elelo laUkwanyama ola nyemata nai molwoufemba ou wa pewa omashenge opo a talike ko ongovalihomboli. Nonande keshe omunhu e na oufemba waye mwene, omashenge kakwa li a pumbwa okupewa epitikilo a pewe oufemba woludi eli. Naikaku okwa weda po kutya voo nghee va kala, oushenge owa kala oshiholekwa, inau kala oshinima shomokati kovanhu.

 Naikuku okwa tumbula kutya okwa didilika oshinima sha tya ngaha sha dilila kondje yoshilongo, voo Ovanamibia ve na omahepenena. Okwa weda po yoo kutya oufemba umwe otau teya po ashike oshiwana shokomungula. “Ino teelela vali oshilongo shi kale shi na ovawiliki ve li nawa ile shi kale shi li melandulafano, eshi u wete oinima ya tameka nale ngaha,” Naikaku ta ti.

Naikaku okwa weda po kutya kape na efiku oshinima sholudi eli shi ka kale shi li mondjila. Okwa weda po kutya Kalunga eshi a shita ovanhu vavali ve na oilyo yolutu ya yooloka oku shi eshi kwa li ta ningi. Keshe oshishitwa shi li kombada yedu oshi na ngaho eyooloko kutya eshi oshikainhu eshi oshindume. “Nghi shi kutya omhepo i li ngaho ye ya moshiwana oya dja peni ilimbililika ngaha, fyee itatu i popile,” Naikaku ta ti.

 Oshiwana shokomongula oshi li moupyakdi wakula, eshi tashi kulu tashi tale oinima yoludi eli. Epuko lakula noupyakadi ou li apa kutya ove na omahepenena, voo ove hole okutambula nokuninga oinima ei ya puka.

Elenga lakula loitukulwa omalelo opamufyuululwakalo Aawambo laUkwambi Iipumbu Herman Iipumbu opamwe nomalenga akwao ahetatu okwa weda po ta ti ova popya kutya omalelo opamufyuululwakalo okwa anya okutambula ko etokolo olo la ningwa komhangu. “Edilaadilo eli otali hepenene oilongo yokondje loo ola puka,” Iipumbu ta ti.


2023-05-26  Taimi Haihambo

Share on social media