New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omaliudo a yooloka moshinima shokukondjifila oukadona ‘meengoma’

Omaliudo a yooloka moshinima shokukondjifila oukadona ‘meengoma’

2023-11-30  Festus Hamalwa

Omaliudo a yooloka moshinima shokukondjifila oukadona ‘meengoma’

ONGWEDIVA - Omelenga oshitunda shaUkwanyama oku na omaliudo a yooloka moshinima shokufukika oukadona keenghono.

Omanga omalenga amwe taa ti ope na omatomhelo mahapu haa dulu okueta ovakainhu va kondjifilwe mefundula leengoma, ovaleli vopamifyuululwakao vakwao otava ti osha puka okukondjifila ovakainhu mefundula inashi dja komahalo avo.

Omalenga okwa yandja omaliudo ao e likolelela koshikumungu shokakadona Lusia Lazarus (18) oko oshivike sha dja ka kwatelwa nokufukikwa  meengoma inashi dja kehalo laye.

Lazarus okwa fukala pamwe noukadona vakwao, mwa kwatelwa omuhongifikola koUnam Ndapewa Nakanyete, noukadona vavali vehe shi Ounamibia komukunda Omunyekadi moshitukulwa shaHangwena.

Pefimbo Kundana a talela po eumbo oko kwa li ku na oshitufi shefundula leengoma, Lazarus okwa ulika okuuda nai kwaye shaashi vati meengoma okwa kondjifilwa mo kuinakulu.

Okakadona aka oka dopa ondodo onhi-10 omudo wa dja ko noke na ediladilo lokushuna mofikola momudo tau ya.

Elenga loshikandjo Eudaneko George Nelulu omo mwa li oshiindingili, voo nElenga loshikandjo shEenhana Efraim Weyulu ova popila oshinima shokukwatela oukadona meengoma tava ti oshinima shi li pamufyuululwakalo wOshikwanyama.

Nelulu okwa ti omapata amwe oku na oidila nokwa fimaneka omifyuululwakalo.

Nelulu okwa yelifa ta ti omapata amwe ihaa pitike oukadona va mite nongeenge okakadona kwa didilikwa kutya itaka udu ko noka tameka oku ya moixulo, ohaka kwatelwa meengoma.

“Mefimbo lonale ovakainhu okwa li hava kondjifilwa va fukale meengoma. Ovakainhu nale okwa li hava mangwa neengodi tava twalwa komafundula,” Nelulu ta ti.

Onghee okwa ti inashi puka ngeenge omukainhu ta kondjifilwa meengoma molwaashi ohapa kala pe na etomheno lonhumba pamufyuululwakalo.

Weyulu ye okwa weda po ta ti omapata amwe ohaa kondjifile ovakainhu va fukale meengoma shaashi ovadali vamwe inava hala omukainhu wedimo lavo a mite tete manga ina fukala meengoma.

“Omapata mamwe oku na oidila kutya oshififa ohoni ngeenge omukainhu wedimo lavo ta ningi ehengu. Eshi ohashi eta ovadali va kondjife omukainhu a ye meengoma shaashi inava hala ehengu mepata lavo,” Weyulu ta ti.

Ashike, omupopiliko welelo laUkwanyama Andrew Naikaku okwa ti kashi li mondjila okukondjifila oukadona va fukale meengoma shaashi ngaho oufemba womunhu tau nyonaunwa.

“Omukainhu keshe oku na oufemba wokutya okwa hala okufukala meengoma ile ahawe. Oufemba womunhu keshe nau fimanekwe ngaashi naana shi li mekotamhango laNamibia,” Naikaku ta ti.

Okwa kumaida ovadali opo va kale alushe tava fatululile oukadona kombinga yefundula leengoma shaashi otashi va kwafele okukala ve na eudeko la wana kombinga yefundula leengoma.

Dr Nakanyete ou a fukala meengoma pamwe Lazarus oshivike sha dja ko okwa ti naye ke udite ombili shaashi okakadona aka ka kondjifilwa meengoma.

“Okufukala meengoma nashi dje kehalo lomunhu ye mwene. Ame onda fukala meengoma sha dja komutima wange ashike inandi kondjifilwa mo komunhu,” ta ti.

Kombinga ikwao, Nakanyete okwa ti komaliudo aye okuudite kutya kaimba Lazarus okwa kondjifilwa meengoma molwaashi ovadali vaye va fimaneka omufyuulukwalo ashike okwa li ashike va pumbwa okupopya naye, noku mu udifa ko nawa.

Nakanyete okwa ti ota futile Lazarus ofikola momudo tau ya fiyo ota mono eifano eli a hala oku ke lihongela.

“Ope na omaifano a yooloka awa Lazarus ta dulu okulihongela, onghee ohandi ke mu kwafela,” ta ti.

 fhamalwa@nepc.com.na


2023-11-30  Festus Hamalwa

Share on social media