New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omauliko gahugunina guunkulungu moshilando

Omauliko gahugunina guunkulungu moshilando

2018-11-30  Pinehas Nakaziko

Omauliko gahugunina guunkulungu moshilando

WINDHOEK-Aalongekidhi yoshituthi shomauliko guunkulungu moshilongo (Arts Fair) otaya ka ninga omauliko gawo ga hugunina mOlyomakaya ndjika, po 1990 Freedom Plaza mOshilando.

Shika oshikando oshititatu omauliko ngaka taga kaningwa, nota ga ka kala gahugunina omvula ndjika, nota ga tsikila ishewe omvula tayiya. Omauliko otaga kaningwa kohi yehuku ‘Beauty and Diversity in Art’. 

Aalongekidhi oyati nando oshakala oshidhigu oku etapo omauliko gatya ngeiyikamethimbo lyeliko kaalimo moshilongo, oye shi pondola ishewe oku longekidha omauliko gawo ga hugunina, ngoka taga ka nana engathithi lyaantu oyendji mboka taya ka kala yaholoka, nokwa te ngenekwa  tag aka kala gadhenga mbanda. 

Kakele ashike oku ulika uukulungu waanongo mbaka aaNamibia naamboka yaza piilongo yo popepi, poshituthi shika otapu ka kala ishewe iiningwanima ya yoolokathana ngaashi omafano, omapaindo osho woo iihongomwa yokoonyala niikwawo oyindji. Otapu ka kala ishewe iiningwanima oyindji tayi hokitha ngaashi omainyanyudho okuza kaahikingalo yomoshilongo, euliko lyomambo guunkulungu osho woo uudhanitho waanona aashona. 

Manga omauliko innagatameka, ehala mpoka tapu ka ningilwa oshituthi shika otapu ka kala eye gululo lyomauliko ngaka, mpoka tapu ka kala ashike puna aanenentu mboka ya hiwa.

 Nelalakano ishewe oku taandelitha uunkulungu womoshilongo, omauliko ngaka gwo Arts Fair, otaga ka gandja ompito opo iinima mbyika tayi ka ulikwa yika kale ya landithwa pethimbo olyo tuu ndika.

Oshituthi shika ohashi ningwa nelalakano oku taandelitha etso kumwe pamwe naa nuunkulungu ya yoolokathana, opo ya vule oku longela kumwe monakuyiwa, yo yataandelitho iipewa yawo pamuthika gwopombanda. 

Aahikingalo mboka taya  ka nyanudha poshiindingili shika ongaashi Lize,  omutotipo gwoondjimbo dho Song Night, Ashwyn Mberi, omuyolithi Onesmus Uupindi,Glaucio Ngaca osho woo Mulenga Mulwelwa. Aantu ayehe oya hiwa komauliko ngaka, nuuutekete otau adhika poodola dhanamibia 40. 


2018-11-30  Pinehas Nakaziko

Tags: Khomas
Share on social media