New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ombelewa yOmupilima a yambidhidha oosikola mbali niipundi

Ombelewa yOmupilima a yambidhidha oosikola mbali niipundi

2022-10-13  Victoria Kaapanda

Ombelewa yOmupilima a yambidhidha oosikola mbali niipundi

Osikola Siguruguru primary ndyoka yi na aalongwa ye thike 700 haya longelwa mootenda, oyo yimwe yomoosikola mbali dha yambidhidhwa niipundi oshowo iitafula kombelewa yomupilima. 

Ombelewa yomupilima minista oya yambindhindha oosikola mbali momundhingoloko goRundu niitafula oshowo iipundi, petameko lyoshiwike shika. 

Oosikola, Siguruguru oshowo Mbore primary okwali dha yambindindhwa ngaaka omolwa onkalo ya nyayika ndjoka ya kala ethimbo ya taalela aalongwa. 

Omupilima minista Saara Kuugongelwa Amadhila ngoka kwali a gandja iitafula niipundi kosikola ndyoka okwa ti, omulongwa kehe okuna okulongelwa mehala tali hokitha. 

“Aalongwa ohaya ilongo ya itulamo ngele omahala gawo goosikola oshowo iilongithomwa posikola yili monkalo tayi hokitha,” ta ti ngaaka. 

Ta ti, osikola oya simana kaanona ayehe, onkene okukaleka aanona mosikola, ongele nayo taya yamindhindhwa okukala mehala lyina iinima ayihe ya pumbwa ouyambindhwa nayo opo ya itulemo momayilongo gawo. 

“Osikola kaa yili monkalo tayi hokitha nenge kaayina iilongitho ya gwana, nayo ohayi kala naalongwa itaaya itula mo meyilongo lyawo, sho oshoka epangelo tali kambandhala okuyambindhindha mpoka tali vulu,” ta ti ngaaka. 

Ta gwedha po ta ti, ota indile natango omahangano gopaumwene opo ga tsakaneke epangelo ondjila kati, ga yambindhindhe mpoka taga vulu. 

Ngoloneya goshitopowa shaKavango gokuuziko Bonifatius Wakudumo, okwa ti, osikola Siguruguru ndyoka yina aalongwa ya pita 700 haya longelwa mootenda oya longekindhilwa oomilliona 20 okutungilwa osikola. 

“Osikola ndyoka otayi kala yina oongulu ndhosikola 12 ombelewa yaalongi oshowo uundjugo,’’ ta ti ngaaka. 

Ngoloneya ta ti, osikola ndyoka okwali ya totopwa tango mo2019, kaakalimo yomomundhingoloko Tumweneni. 

“Osikola ndyoka ookwali ya totopwa ngaaka, konima aakalimo kwali ya ndhindhilike omaupyakandhi ga taalela aanona, sho taya ende oondjila oonde okuya koosikola ndho ko kule,” ta fatulula ngaaka. 

Ta gwedhapo kutya, oya pandula keyambindhindho ndyoka lya gandjwa komuprima minista, oshoka aalongwa oya kala ya taalela onkalo oondhigu, yoku nyolela noku kuutumba pevi omanga yeli mootenda. 


2022-10-13  Victoria Kaapanda

Share on social media