New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Ombwa ya monifa okaana oshiponga koSwakopmund oya lile nale omunhu

Ombwa ya monifa okaana oshiponga koSwakopmund oya lile nale omunhu

2023-02-01  Festus Hamalwa

Ombwa ya monifa okaana oshiponga koSwakopmund oya lile nale omunhu

Elelo lodoolopa yaSwakopmund ola pitifa omukunda tau yandje ouyelele kombinga yombwa ei ya lya noku monifa oshiponga okaana kokandona kutya vati hasho oshikando shotete tai li omunhu yo vali inai tunhilwa. 

Okaana keedula nhee kedina Maggy Vrise oka tambulilwa moshipangelo shaSwakopmund nota ku hokololwa kutya oke li monghalo ii konima eshi vati ka ponokelwa nokulika keembwa. 

Oshiningwanima eshi osha ningwa mexuliloshivike molukanda Mondesa efimbo lokomatango lwopotundi 18h00. 

Okaana va ti oka lika kombwa yoludi Pit-bull, odo da tali ka ko kutya eembwa da nyika oshiponga hadi dipaa ovanhu noinamwenyo mwa kwayelwa eembwa dikwao. 

Omupopiliko welelo lodoolopa yaSwakopmund Linda Mupupa okwa yelifa ta ti mwene weembwa natango oku na oshibofa sheembwa daye eshi kwa li da lya omunhu momudo 2021 ashike okwa li a lombwelwa kumuni opo a kale ta tonatele eembwe daye. 

Ta weda po yo kutya mwene weemba odo oku li kondje yoveta shaashi vali ombwa oyo ya lya okaana ina i tunhilwa. 

“Oku li yoo kondje yoveta ya tulwa po ku muni eshi e na eembwa nhano meumbo laye ashike muni okwa pitika omukwashiwana keshe modoolopa yaSwakopmund a kale neembwa nhee meumbo laye ngeenge odi hapu,” Mupupa ta ti. 

Elelo ola ti ombwa ei otai ka dipawa meendelelo. 

“Muni waSwakopmund okwa tula po omango tai ti ku keshe omunhu e na ombwa ina i tunhilwa oina okudipawa shaashi eembwa ina di tunilwa ina di pumbiwa mokati kovanhu,” ta ti. 

Okwa weda po ta ti muni alushe a ha ningile ovakwashiwana oikonga tai yandje ehongo nouyelele nghee vena okukala tava ta ka mifa eembwa davo. 

Eshi a kwatafana naKundana xe yokaana Maggy Vrise, David Vrise okwa ti ota patululile mwene weembwa oshibofa. 

Okwa kolela ta ti okaana kaye natango oke li monghalo ii ta ti oka ninga oipute ihapu neenghono. 

O m u p o p i l i k o w o p o l i f i moshitukulwa Erongo Inspector Ileni Shapumba okwa hokolola ta ti okaana oka hangika taka ende mepandaanda pefimo leembwa da pitifwa mo moluumbo leumbo. 

Vati omulumenhu ou a pitifa mo eembwa okwa dulika eenghono keembwa fiyo ta di faduka po de li hanena epandaanda. 

fhamalwa@nepc.com.na 


2023-02-01  Festus Hamalwa

Share on social media