New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omikunda dihapu dokeengaba onghee tadi yakula Ovaangola

Omikunda dihapu dokeengaba onghee tadi yakula Ovaangola

2021-04-01  Festus Hamalwa

Omikunda dihapu dokeengaba onghee tadi yakula Ovaangola

Eshi ovakwashiwana vaAngola tava twikile nokutaukila moNamibia omolwondjala oyo ya denga oshishiindalongo eshi, Okongo oya ninga shimwe shomoikandjohoololo yaxuuninwa mokuyakula eenhauki edi.

Okwa lopotwa Ovaangola ve dulife po100 va holoka moshikandjohoololo shaKongo momukokomoko waMaalitsa. Eenhauki edi okwa hokololwa da pewa omilele momikunda da yooloka di li moshikandjohoololo shaKongo, moshitukulwa shaHangwena. 

Fiyo opa pa okwa lopotwa eenhauki da konda po1000 da ngudumana peenhele da yooloka mOhangwena nOmusati notadi twikile okumbobolokela moitukulwa omo paife, noda ongala komikunda dokeengaba. Fiyo opa pa epangelo laNamibia opamwe novakwashiwana oohandimwe ova yambidida eenhauki edi oku di pa oikulya, eenhele dokunangala noidjalomwa.

Epangelo laNamibia ola li yoo la pula opo epangelo laAngola li dje meendabo opo li kwafele ovakwashiwana valo ovo paife tava ningi vahapu neenghono moNamibia. Ovanhu vamwe vati ova fila meendjila pefimbo tava taukile moNamibia. Oumbuwanhu waAngola ou li momhumbwe inene yoikulya eshi wa niga eedula inau mona odula.  

Kansela woshikandjohoololo shaKongo Efraim Shipindo okwa koleka kutya Ovaangola ve li 106 ova fika moshikandjohoololo shaye. 

Shipindo ta ti eenhauki edi oda kala nokulopotwa momwedi Maalitsa eshi da kala tadi ya moshitukulwa momwaalu munini fiyo da fika po106.

“Ombelewa yange oya yandja ekwafo loikulya kovakwashiwana Ovaangola ovo va taukila moshikandjohoololo shaKongo,” Shipindo ta ti.

Shipindo okwa ti Ovaangola ava ove li mefiloshisho la wana, ova pewa yoo oikutu noikumbafa okudja mombelewa yakansela waKongo. Yee ta yelifa kutya omilandu doCovid-19 onghee tadi twikile nokulandulwa nomoshikumungu eshi. 

“Ohandi kunghulile oshiwana opo shi kale shi na ombili nelongelokumwe kovanhu ava,” Shipindo ta ti.

Eenhauki moshikandjohoololo shaKongo oda didilikwa di li momikunda da yooloka ngaashi Onghalulu, Okashushwena nOmboloka. 


2021-04-01  Festus Hamalwa

Share on social media