New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omitumba dovalumenhu da shunifa oimbuluma pedu mOhangwena - Nghiyolwa

Omitumba dovalumenhu da shunifa oimbuluma pedu mOhangwena - Nghiyolwa

2022-06-17  Festus Hamalwa

Omitumba dovalumenhu da shunifa oimbuluma pedu mOhangwena - Nghiyolwa

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa shaHangwena Sergeant Andreas Nghiyolwa okwa ti omitumba dovalumenhu hadi ningwa mOhangwena ota di kwafele, nopaife oimbuluma oya shuna pedu. Nghiyolwa okwa ti konima yomutumba wovalumenhu ou kwa li wa ningwa momukunda Oilyateko, opolifi ina i lopotelwa nande oshimbuluma shimwe shedipwao.

Onghee okwa ti naashi otashi u like efano liwa kutya ovalumenhu mboli otave li hongomo sha momitumba edi hava ningilwa kopolifi.

Edi Nghiyolwa okwe di popya Etitatu eshi a ninga eenghundafana naKundana eshi a hokolola nghee omitumba dovalumenhu da eta po enduluko. Nghiyolwa okwa ti elalakano lomitumba okuyandja ehongo nouyelele nghee ovalumenhu ve na okukala ko kule nokulonga oimbuluma noshoyo oku shuni fa pedu oimbuluma mOhangwena.

“Pefimbo ngeenge opolifi tai ningi omitumba dovalumenhu oya didilika ovalumenhu hava holoka momwaalu muhapu eshi hava kala ve na ohokwe yokupula omapulo noshoyo okutopolafana omayele avo,” ta hokolola.

Onghee eshi tashi yandje omukumo kopolifi opo i kale tai twikile nokuninga omitumba eshi ovalumenhu ohava holoka momwaalu muhapu.

Okwa kunghilila ovalumenhu opo va twakikile okukala tava i komitumba edi shaashi osha fimana kuvo opo va kale va xwaxwamekwa vaha longe vali oimbuluma.

Okwa ti opolifi otai twikile okukala tai ningi omitumba dovalumenhu komikunda da yooloka opo ovamenhu aveshe va kale va mona omhito yokupewa ehongo nouyelele.

“Omutumba wa landula otau ka kala ko nena Etitano komukunda Ongula Yanetanga moshikandjohoololo shaMulonga,” Nghiyolwa ta ti.

fhamalwa@nepc.com.na


2022-06-17  Festus Hamalwa

Share on social media