New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omuhongifikola e limangeleka vati eshi a kala noshinyenu

Omuhongifikola e limangeleka vati eshi a kala noshinyenu

2022-08-23  Festus Hamalwa

Omuhongifikola e limangeleka vati eshi a kala noshinyenu

Omuhongifikola ha longo pofikola Okathitu Combined School omulumenhu weedula 26 okwe limangelekela monduda yaye yokunangala, omanga omulukulupe weedula 62 naye okwa fya eshi e limangelekela momuti u li mepya laye. Oshiningwanima eshi osha ningwa Osoondaxa komaumbo ovahongifikola pomukunda Okathitu-Kalyo moshitukulwa shaMusati. Nakufya womuhongifikola oye Walter Tukondjeni Hamana a dile kOshali-Ongenga moshitukulwa shaHangwena, omanga omukulupe oye Klaudia Ausiku a dile komukunda Omuulukila. 

Omukonakoni woimbuluma moshitukulwa shaMusati Omupedu Commissioner Moses Simaho okwa hokolola ta ti Hamana okwe lituwa kovahongifikola vakwao monduda e li meemhango a fya efimbo lokomatango.

Opolifi oya hokolola tai ti Hamana okwa fiya po omukanda tau yandje ouyelele kombinga yefyo laye eshi vati a shanga mo kutya okwe limangeleka shaashi okwa kala ta vele efimbo lile. Onghee naashi osha laulika omwenyo waye fiyo tashi mu twala pondodo yokulimangeleka.

Ovakwapata vavo ova shivifilwa kombinga yomafyo ovo aveshe nomakonakono opolifi otaa twikile. Eshi a kwatafana naKundana omukulunhuwiliki wouministeli wehongo Sanet Steenkamp okwa ti ouministeli owa talela eshongo linene lovahongifikola novanafikola teve likufa eemwenyo.

Okwa ti ovahongifikola ohava kala ve na omaupyakadi ngaashi okulongela komidingonoko inave di panda omanga vamwe ohava kala ve na omaupyakadi opaumwene.

“Ovahongifikola nava kale tava ka konga omakwafo kovaxungimwenyo koipangelo ile kovafitaongalo noshoyo okukala tava kundafana omaupyakadi avo novakwapata, ookahewa nookaume opo va dule okukwafelwa,” 

Okwa yelifa ta ti okulikufa omwenyo kaku shi ekandulepo lomukundu ndele eshi tashi eta omukundu kovakwapata noshoyo kovanafikola.

“Ngeenge omuhongifikola okwe likufa omwenyo eshi otashi piyaaneke omadiladilo ovanafikola vaye ile ounona vaye. Onghee eshi otashi i elihongo lounona moshipala shaashi otava kala alushe tave lipula omuhongifikola wavo oo kwa li va ika,” Steenkamp ta ti.

Okwa ti ouministeli otau ka longela kumwe nouministeli wouhaku nonghalonawa opo ku kale taku ningwa oikonga meefikola yokuyandja ehongo kovanafikola novahongifkola.

Okwa weda po ta ti ouministeli owa didilika ovahongifikola unene ovanyasha ovo va ninga oihakanwa yokulimangeleka.

“Neudo ketameko lomudo natango okwa li twa lopotelwa omuhongikola weedula 27 a fya eshi e limangekela monhele yovatalelipo mOngwediva ndele ta fiye po omukunda kombinga yefyo laye,” Steenkamp ta ti.

Okwa weda po ta ti ovahongifikola ova fimana moshiwana onghee na kale va manguluka okukonga omakwafo ngeenge tava hepekwa koupyakadi wopamadilaadilo. 

fhamalwa@nepc.com.n


2022-08-23  Festus Hamalwa

Share on social media