New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omukadhi waPohamba ina hala we okutsikila noshipotha shedhengo

Omukadhi waPohamba ina hala we okutsikila noshipotha shedhengo

2020-07-30  Staff Reporter

Omukadhi waPohamba ina hala we okutsikila noshipotha shedhengo

Hamukoto Wakapa Pohamba, ngoka a li a kwatwa po nokuholoka mompangu muApiilili okwa holoka ishewe mompangulilo yaMangestalata gwaWindhoek, ashike paife omukadhi ngoka a li e mu patululile oshipotha shoku ehameka kolutu okwa pula opo ompangu yi kuthe mo oshipotha.

Hamukoto Pohamba oye omwanamati gwomupresidente omukulu Hifikepunye Pohamba. 
Sho a holoka komeho yompangu mOmaandaha komeho yamangestalata Celma Ndapewa Amadhila, omukadhi gwaPohamba Albertina okwa pula momushangwa opo ompangu yi tale eindilo lye.

Ashike omweeti gwiihokolola gwepangelo Sylvia Kauluma okwa yi eindilo ndika moshipala, ta ti epangelo ina li yelelwa ketompelo djoka lya gwandjwa kuAlbertina. Ta ti okwa hala tango oku popya noshihakanwa shika shomahepeko gomomagumbo omanga inaa pitika opo opo oshipotha shi kuthwe mo. Ta pula opo ompangu yi undulile oshipotha shoka komeho.

Oshipotha osha undulilwa komasiku 11 Aguste 2020 opo Albertina ye mwene a thikame mompangu ye a popye ye mwene noku yamukula omapulo kutya omolwashike ta kuthile mo oshipotha. Naashika osha li sha pitikwa komukaleipo gwopaveta gwopaumwene ngoka elile po pohamba Milton Engelbrecht. OShimaliwa shokwiifutila mo shoka Pohamba a pewa shoN$2,000 nasho osha lelepeka sigo esiku ndjoka taka holoka ishewe mompangu.

Kakele koku ifutila mo, Pohamba okwali a lombwelwa oku kala Albertina kokule noku haye oshinano shoometa 50 popepi negumbo lyili koDorado Valley, moka oshihakanwa she hashi kala. Kali wo a pitikwa a pite mo moWindhoek, ye ishewe ina ya omakonaakono moshipala. 
Pohamba okwa taalela oshipotha shedhengo nokuehameka omuntu kolutu sho anuwa a li a dhenge omukadhi Albertina mepandaanda lyRobert Mugabe popepi noMaerua Mall momasiku 02 Apiilili nuumvo. Otaku hohokololwa a pondo omukiintu gwe noku mu ehameka mombunda nomontulo. 


2020-07-30  Staff Reporter

Tags: Khomas
Share on social media