New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omukainhu a kwatwa po eshi a yambidida kahewa kaye a kufe mo etelelo

Omukainhu a kwatwa po eshi a yambidida kahewa kaye a kufe mo etelelo

2022-04-05  Festus Hamalwa

Omukainhu a kwatwa po eshi a yambidida kahewa kaye a kufe mo etelelo

Omukainhu weedula 38 ovakwatwa po Osoondaxa pamwe nakahewa kaye eshi va kufa mo eetelelo tali tengenekwa lili peemwedi nanho.

Warrant Frieda Shikole wopolifi moshitukulwa shaShana okwa hokolola ta ti omukainhu umwe okwa yambididwa kukakewa kaye eshi va kufa mo eteelelo ndele tava fudike olutu lokaana kokadona konima yobashu yavo yokunangala mOshakati.

Opolifi oya ti ovashiinda ova lopotela opolifi konima eshi va mona eembwa tadi lafulula elambo eli lili konima yobashu.

Vati konima eshi opolifi fika ponhele opo oya lafulula elambo ndele tava hange mo olutu lokaana kokakadona.

Olutu lokaana ola twalwa kokila yopolifi yaShakati opo lika ningilwe omakonakono.

Sheli kwatelela kolopota yovashiinda ova hokololela opolifi tava ti kutya omufekelwa okwa didilikwa a kala e na eteelelo oule weemwedi da pita ashike ovashiinda ova ka limbililwa ashike eshi omufekelwa ehe na vali eteelelo.

Vati kahewa komufekelwa naye okunamosha moshibofa eshi shaashi otaku hokololwa kutya oye a yambidida omufekelwa opo a kufa mo eteelelo laye.

Ovafekelwa aveshe otava holoka momhangu yamengestalata waShakati Etivali eshi tava pangulilwa oshibofa shekufe mo leteelelo. Omakonakono opolifi otaa twikile.

Opolifi oya kunghilila oshiwana opo shi kale tashi lopotele opolifi kombinga yovakainhu tava longo oilonga youshada yokukufa mo omateelelo shaashi osha nyika oshiponga neenghono.

- fhamalwa@nepc.com.na


2022-04-05  Festus Hamalwa

Share on social media