New Era Newspaper

New Era Epaper
Icon Collap
...
Home / Omukainhu nomona va kwatwa po molwoulunga woikombo

Omukainhu nomona va kwatwa po molwoulunga woikombo

2022-10-12  Festus Hamalwa

Omukainhu nomona va kwatwa po molwoulunga woikombo

Omukainhu weedula 46 noshoyo okamonamati 16 ova kwatwa po eshi vati va vaka po oikombo ndele teve i dipaa.

Oshiningwanima eshi osha ningwa Etitano komukunda Oidiva moshitukulwa shaShana.

Omupopiliko wopolifi moshitukulwa Inpector Thomas Aiyambo okwa hokolola ta ti mwene woikombo okwa ninga omafiku ta kongo oimuna yaye eshi ya kana fiyo ta ke litwa moikafa yoimuna yaye meumbo lovafekelwa.

Ovafekelwa otava hokoloka momhangu Etitatu no tava pangulilwa oshibofa shoumbudi woimuna.

Oshiningwanima shikwao, osho vafekelwa vahetatu mwakwatelwa omukainhu umwe va kwatwa po eshi vati vaka eendongi ndele tave dipaa Omaandaxa komukunda Onalunkono efimbo longula.

Vati ovafekelwa ova hangika tava yuvile oondongi moshana komukwashiwana nokonima okwa shivifila opolifi fiyo tava kwatwa po.

Lwopokati opo, opolifi otai kongo omufekelwa ou vati a ya koshuunda shovanhu ndele tava ke mo eengobe hamano nokudipaa mbali ndele ta londeka ombelela motuwa yaye.

Oshiningwanima eshi osha ningilwa komukunda Okatale mOshana efimbo loufiku.

Opolifi oya hokolola tai ti omufekelwa okwa dipaa po eengobe mbali omanga eengobe nee oda mona oshiponga ashike onda monika eshi da hangika da nangala mepya ta tetwa nomakana.

Ka pena ouyelele kombinga yomufekelwa onghee omakonakono opolifi otaa twikile.

Eshi a kwatafana naKundana mwene weengobe dava kwa koshuunda okwa hokolola ta ti eshi a ya koshuunda efimbo longula okwe li twa eengobe nee ta tetwa nomakana komaulu omanga mbali oda dipawa ndele ombelela tai londekwa motuwa.

“Otwa hanga po ashike omalola otuwa eshi yadja poshuunda ashike fiyo opapa ka tuna ouyelele kutya otuwa oya lyelye,” ta hokolola.

Opolifi oya kunghilila oshiwana opo shi kale tashi tonatele oimuna yavo shaashi paife oumbudi woimuna otau ende wau ka pombada eshi ovanhu hava kala tava nyenyeta oimuna yavo ya vakwa po.

fhmalwa@nepc.com.na


2022-10-12  Festus Hamalwa

Share on social media